ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 WÓJTA GMINY ULHÓWEK

z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Artura Grottgera w Hubinku   Na  podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu  pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz.373 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: § 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku -ogłoszenie stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustala się regulamin konkursu stanowiący załącznik Nr2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie : 1) umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ulhówek www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl 2)na stronie internetowej Gminy Ulhówek www.ulhowek.pl 3) wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ulhówek,ul. Kościelna 1/1.  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ulhówek.  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  W Ó J T /-/ mgr Łukasz Kłębek Załącznik Nr 1 Załącznik Nr...

Zaproszenie

Wójt Gminy Ulhówek Mer Miasta Uhnów Proboszcz Parafii p.w. św. Antoniego w Dyniskach serdecznie zapraszają na ekumeniczne uroczystości odpustowe ku czci św. Antoniego w Dyniskach – Uhnowie 13 czerwca 2015r. Organizatorzy   Program uroczystości: – 6.00 – nabożeństwo w intencji pątników – kościół w Dyniskach – 6.30 – wyjście pielgrzymki w kierunku granicy – 8.00 – rozpoczęcie odprawy granicznej (wymagane paszporty) – 9.40 – powitanie pielgrzymów z Polski – 10.00 – Msza Święta – kościół w Uhnowie – po mszy św. przejście na miejscowy cmentarz grzebalny i ekumeniczne modlitwy za...