Oferty inwestycyjne i przetargi

OGŁOSZENIE

Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku

ogłasza  przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu rehabilitacyjnego: 

Lp.

Nazwa sprzętu

Szt.
 1. Aparat do elektroterapii ETIUS+2szt. rozgałęźnika kabla obwodu pacjenta+2szt. kabla pacjenta kanał A i B + folia cynowa 140x5x1000mm+ krokodylek duży 8szt. 1
 2. Aparat do ultradźwięków i elektroterapii Sonoter Plus 1
 3. Zestaw do laseroterapii:Polans2+sonda IR 400 mW/808nm+2 pary okularów ochronnych do laseroterapii 1
 4. Zestaw: Magner Lt+2 aplikatory:CSL60, CSL35+leżanka niebieska +półka pod aparat mocowana do leżanki oraz stolik pod aplikator pola magn. 1
 5. Stół rehabilitacyjny 2-cz elektryczny MASTER 2E 1
 6. Kozetka drewniana RELAX 4
 7. Lumina – statywowa lampa do światłolecznictwa (sollux) 1
 8. UGUL 1 kabina do ćwiczeń i zawieszeń 2/2/2m (8 segmentów) 1
 9. Osprzęt standardowy do UGUL 1
 10. Stół rehabilitacyjny 2-cz ręczny MASTER 2R 1
 11. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych 1
 12. Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 1
 13. Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak”PS-4 1
 14. Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu 1
 15. Półwałek rehabilitacyjny P4 60x15x10cm 4
 16. Klin rehabilitacyjny K4 30x20x16cm 1
 17. Piłka gimnastyczna TB 65cm z ABS (zielona) 1
 18. Zestaw: aparat Duoter Plus + sonda IR 200mW/808nm 1
 19. Taboret medyczna Alfa 2
 20. Tablica medyczna Mięśnie Człowieka
 21. Tablica medyczna Układ Kostny Człowieka wer. pl.-łac. 1
 22. Tablica medyczna Kręgosłup Człowieka 1
 23. Stolik pod aparaty Łoś 2
 24. Podest do ćwiczeń 2
 25. Regał R-24 1
 26. Biurko B20 1
 27. Regał R26 (szafa) 2

 

Cena  wywoławcza brutto  wynosi  23 000,00zł .

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne , jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne.

Warunkiem  udziału  w  przetargu   jest  wpłacone  wadium w  wysokości :  10 % ceny wywoławczej sprzedawanego sprzętu – wyłącznie w gotówce z dopiskiem  „wpłata  wadium  –  na sprzęt rehabilitacyjny„   na  konto Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku  w  Banku  Spółdzielczym  Lubycza  Królewska  Oddział  Ulhówek  nr   07 9617 1015 0506 7125 2000 0001  Ulhówek do  dnia 28 lipca  2017 roku . 

Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty  nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – nie  otwierać przed 31 lipca 2017r godz. 9°°” należy składać w Urzędzie Gminy Ulhówek ul. Kościelna 1/1 w pokoju nr 6 – siedziba Kierownika CIS w terminie do 31 lipca br. do godz.8°°. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9°° – sala konferencyjna nr 21.

 Oferta powinna zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę , adres zamieszkania lub siedzibę oferenta,
–  oferowana cenę zakupu sprzętu i warunki jej zapłaty,
– oświadczenie oferenta , iż zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.

Istnieje możliwość obejrzenia sprzętu – w lokalu Centrum Integracji Społecznej ul. Tomaszowska 81  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać u Pana Sławomira Jarochy – p.o. Kierownika CIS oraz telefonicznie pod nr 84 6616004 w. Ogłaszający przetarg zastrzega dla siebie prawo zamknięcia przetargu bez  wybrania  którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyny.

p.o. Kierownik CIS
/-/ Sławomir Jarocha

Załącznik Nr 1-formularz oferty
Załącznik Nr 2 -oświadczenia
Załącznik Nr 4-umowa projekt