Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu

Z dniem 19 lutego 2018 r.,  weszła  w  życie  uchwała  Państwowej  Komisji  Wyborczej w  sprawie  określenia  liczby,   trybu   i   warunków   powoływania   urzędników   wyborczych. W związku z  powyższym  Delegatura  Krajowego  Biura  Wyborczego  w  Zamościu  informuję o zasadach naboru kandydatów na urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, Powiatu Biłgorajskiego, Powiatu Hrubieszowskiego, Powiatu Tomaszowskiego oraz Powiatu Zamojskiego. Urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do  dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne. Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria: posiadać wykształcenie wyższe; nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej; nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce ich zatrudnienie; nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania. Powyższy warunek, nie dotyczy miast na prawach powiatu; nie mogą być członkami partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją; nie mogą być skazanymi  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej lub dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania do dnia 13 marca 2018 r., na adres:   Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu ul. Partyzantów 3, pok. 230 22-400 Zamość   Zgłoszenie powinno zawierać: wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na urzędnika wyborczego (Załącznik  do  uchwały  Państwowej  Komisji  Wyborczej  z ...