Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Gmina Ulhówek Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek   Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1.Podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt. 2-3 w związku z art.22 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm).   2. Nazwa i adres właściwego organizatora: Gmina Ulhówek, w imieniu której działa Wójt Gminy Ulhówek Kościuszki 1/1, 22-678 Ulhówek   3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.   4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy. Określenie rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – transport drogowy – przewozy autobusowe Określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gminy Ulhówek, dla której Gmina Ulhówek jest organizatorem publicznego transportu 5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 31 grudzień 2020 r. 6. Przewidywany czas  trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: Okres do 31 grudnia 2021 r. (12 miesięcy) od daty zawarcia umowy   7. Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji   8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy http://ugulhowek.bip.lubelskie.pl/...

Ptasia grypa

Zasady ochrony drobiu przed chorobą ptasiej grypy Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl.  ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu. ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich; przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem. ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem; karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien,...