Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w Rzeplinie

  Gmina Ulhówek w 2021roku realizuje zadanie ze środków Budżetu Państwa pod nazwą: „REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA, PRZEZNACZONA NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH” Nazwa zadania: „Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego od km 0+050 do km 0+486 w ciągu drogi gminnej nr 112020L w miejscowości Rzeplin gmina Ulhówek” Całkowita wartość zadania: 359 179,43 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 287 343,00PLN Krótki opis zadania: Długość przebudowanego odcinka 436mb; szerokość nawierzchni 3,60mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; profilowanie i zagęszczanie podłoża; warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy 10cm -1562,40m²; wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Rm = 2,5MPa gr. warstwy 10cm -1562,40m²; wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych nowych 300 x 150 grubość 15cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm – 1302,00m²; wykonanie ścieków w nawierzchni z korytek betonowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm; plantowanie korony nasypów i poboczy; obsiew poboczy trawą; wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu...