Remont drogi gminnej nr 111999L w miejscowości Hubinek

  Gmina Ulhówek w 2023 roku realizuje zadanie ze środków  RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG – ZADANIE REMONTOWE   Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 111999L w miejscowości Hubinek ” Całkowita wartość zadania: 770 931,58 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 349 277,95PLN Krótki opis zadania: Długość remontowanej  drogi 815mb; szerokość nawierzchni 5,00mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty ziemne i rozbiórkowe; remont nawierzchni warstwa wiążąca AC11W 50/70 gr. 4cm, warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm – 4130m2; remont 16szt. zjazdów; wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych LED; oznakowanie pionowe i poziome; plantowanie korony nasypów i poboczy. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich aktywności gospodarczej, poprzez remont drogi istniejącej i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na: – zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu, – poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi, – ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego. Remont przedmiotowej drogi zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do pracy. W dniu 13.09.2023roku Wójt Gminy Ulhówek Pan Łukasz Kłębek podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzielenie w roku 2023 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowej drogi.        ...

Ankieta „Funkcjonowanie posterunków Policji”

W odpowiedzi na prośbę NIK dotyczącą badania świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa zamieszczono odsyłacz umożliwiający wypełnienie ankiety i przeprowadzenie badania opinii społecznej w tej sprawie. Ankieta jest dostępna pod adresem: https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK...