Remont drogi gminnej nr 111999L w miejscowości Hubinek

  Gmina Ulhówek w 2023 roku realizuje zadanie ze środków  RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG – ZADANIE REMONTOWE   Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 111999L w miejscowości Hubinek ” Całkowita wartość zadania: 771 841,78 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 349 277,95PLN Krótki opis zadania: Długość remontowanej  drogi 815mb; szerokość nawierzchni 5,00mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty ziemne i rozbiórkowe; remont nawierzchni warstwa wiążąca AC11W 50/70 gr. 4cm, warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm – 4130m2; remont 16szt. zjazdów; wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych LED; oznakowanie pionowe i poziome; plantowanie korony nasypów i poboczy, montaż tablicy informacyjnej. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich aktywności gospodarczej, poprzez remont drogi istniejącej i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na: – zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu, – poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi, – ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego. Remont przedmiotowej drogi zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do pracy. W dniu 13.09.2023roku Wójt Gminy Ulhówek Pan Łukasz Kłębek podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzielenie w roku 2023 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowej drogi.        ...

Przebudowa drogi gminnej nr 112004L w miejscowości Dyniska

              Gmina Ulhówek w 2021 i 2022 roku realizuje zadanie ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO pod nazwą: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG   Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 112004L w miejscowości Dyniska od km 0+000 do km 0+410,00 ” Całkowita wartość zadania: 566 967,60 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 283 483,00PLN Krótki opis zadania: Długość przebudowanej drogi 410mb; szerokość nawierzchni 5,00mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie podbudowy z  tłucznia kamiennego gr. 12cm – 2357,4m²; wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca AC11W 50/70 gr. 4cm, warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm – 2275,4m²; wykonanie 11szt. zjazdów; wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych LED; oznakowanie pionowe i poziome; plantowanie korony nasypów i poboczy. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich aktywności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na: – zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu, – poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi, – ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego. Przebudowa przedmiotowej drogi zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do pracy. W dniu 18.11.2021roku Wójt Gminy Ulhówek Pan Łukasz Kłębek podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzielenie w roku 2021 – 2022 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowej drogi.    ...

Przebudowa drogi gminnej w Żernikach

„Przebudowa drogi gminnej nr 112009L w m. Żerniki od km 0+000 do km 0+516,5km” Dofinansowanie: 205 975,00zł. Środki Gminy Ulhówek: 88 275,44zł. Całkowita wartość inwestycji: 294 250,44zł. Termin zakończenia robót: 30.07.2021r. Droga gminna nr 112009L w sposób bezpośredni łączy dwie drogi, drogę powiatową z drogą gminną wspólnie tworząc sieć dróg publicznych. Droga powiatowa nr 3516L Górno-Typin – Telatyn biegnąc w kierunku zachodnim w m. Górno łączy się z dr. wojewódzką nr 850 – wyższej kategorii, która w m. Tomaszów Lub. Łączy się z drogą krajową nr E17 – wyższej kategorii prowadząca do granicy państwa i granicy Unii Europejskiej, – biegnąc w kierunku północn0-wschodnim w m. Telatyn łączy się z droga wojewódzka nr 852. Realizacja inwestycji przyczyni się do zniesienia bariery komunikacyjnej poprzez połączenie z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, które w konsekwencji wpłynie na poprawę dostępności czasowej na naszym obszarze. Tym samym realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia oraz rozwój produkcji rolnej. Ponadto pozwoli poprawić komunikację mieszkańców miejscowości Żerniki z centrum gminy jak też powiatu. Realizacja inwestycji stworzy możliwość przeniesienia ruchu na dana drogę w sytuacjach nagłych – ratujących mienie i życie. Przebudowa drogi gminnej nr 112009L zmierza do poprawy parametrów technicznych drogi oraz doprowadzi do jednorodności sieci dróg gminnych z powiatowymi, poprzez zrównanie nośności do 8KN. Na drodze o długości 516,5mb zostanie przebudowana istniejąca nawierzchnia poprzez wyrównanie i wzmocnienie kruszywem stabilizowanym cementem o gr. 12cm i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej o gr. 7cm, obustronne poszerzenie o 0,5m jezdni do szer. 4m, obustronne utwardzenie poboczy szer. po 0,5m, konserwacja rowów, przebudowa zjazdów, ustawienie barier przy przepuście w km 0+257 i ustawienie znaków drogowych....