Oferty inwestycyjne i przetargi

OGŁOSZENIE

Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku

ogłasza  przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu rehabilitacyjnego: 

Lp.

Nazwa sprzętu

Szt.
 1. Aparat do elektroterapii ETIUS+2szt. rozgałęźnika kabla obwodu pacjenta+2szt. kabla pacjenta kanał A i B + folia cynowa 140x5x1000mm+ krokodylek duży 8szt. 1
 2. Aparat do ultradźwięków i elektroterapii Sonoter Plus 1
 3. Zestaw do laseroterapii:Polans2+sonda IR 400 mW/808nm+2 pary okularów ochronnych do laseroterapii 1
 4. Zestaw: Magner Lt+2 aplikatory:CSL60, CSL35+leżanka niebieska +półka pod aparat mocowana do leżanki oraz stolik pod aplikator pola magn. 1
 5. Stół rehabilitacyjny 2-cz elektryczny MASTER 2E 1
 6. Kozetka drewniana RELAX 4
 7. Lumina – statywowa lampa do światłolecznictwa (sollux) 1
 8. UGUL 1 kabina do ćwiczeń i zawieszeń 2/2/2m (8 segmentów) 1
 9. Osprzęt standardowy do UGUL 1
 10. Stół rehabilitacyjny 2-cz ręczny MASTER 2R 1
 11. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych 1
 12. Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 1
 13. Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak”PS-4 1
 14. Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu 1
 15. Półwałek rehabilitacyjny P4 60x15x10cm 4
 16. Klin rehabilitacyjny K4 30x20x16cm 1
 17. Piłka gimnastyczna TB 65cm z ABS (zielona) 1
 18. Zestaw: aparat Duoter Plus + sonda IR 200mW/808nm 1
 19. Taboret medyczna Alfa 2
 20. Tablica medyczna Mięśnie Człowieka
 21. Tablica medyczna Układ Kostny Człowieka wer. pl.-łac. 1
 22. Tablica medyczna Kręgosłup Człowieka 1
 23. Stolik pod aparaty Łoś 2
 24. Podest do ćwiczeń 2
 25. Regał R-24 1
 26. Biurko B20 1
 27. Regał R26 (szafa) 2

 

Cena  wywoławcza brutto  wynosi  23 000,00zł .

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne , jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne.

Warunkiem  udziału  w  przetargu   jest  wpłacone  wadium w  wysokości :  10 % ceny wywoławczej sprzedawanego sprzętu – wyłącznie w gotówce z dopiskiem  „wpłata  wadium  –  na sprzęt rehabilitacyjny„   na  konto Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku  w  Banku  Spółdzielczym  Lubycza  Królewska  Oddział  Ulhówek  nr   07 9617 1015 0506 7125 2000 0001  Ulhówek do  dnia 28 lipca  2017 roku . 

Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty  nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – nie  otwierać przed 31 lipca 2017r godz. 9°°” należy składać w Urzędzie Gminy Ulhówek ul. Kościelna 1/1 w pokoju nr 6 – siedziba Kierownika CIS w terminie do 31 lipca br. do godz.8°°. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9°° – sala konferencyjna nr 21.

 Oferta powinna zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę , adres zamieszkania lub siedzibę oferenta,
–  oferowana cenę zakupu sprzętu i warunki jej zapłaty,
– oświadczenie oferenta , iż zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium.

Istnieje możliwość obejrzenia sprzętu – w lokalu Centrum Integracji Społecznej ul. Tomaszowska 81  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać u Pana Sławomira Jarochy – p.o. Kierownika CIS oraz telefonicznie pod nr 84 6616004 w. Ogłaszający przetarg zastrzega dla siebie prawo zamknięcia przetargu bez  wybrania  którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyny.

p.o. Kierownik CIS
/-/ Sławomir Jarocha

Załącznik Nr 1-formularz oferty
Załącznik Nr 2 -oświadczenia
Załącznik Nr 4-umowa projekt

Mobilne Punkty Informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu
do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

W dniu 18.07.2017, konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców

Gminy Ulhówek

Dyżur konsultanta odbędzie się w godzinach 10.00 – 13.00,

w budynku Urzędu Gminy w Ulhówku – sala narad

Kościelna 1/1,

22-678 Ulhówek,

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z informacji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

RODZINNY WEEKEND W ULHÓWKU

Wójt Gminy Ulhówek
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
ZG ZOSP RP w Ulhówku

 zapraszają w dniach 07 – 09. 07. 2017 na
RODZINNY WEEKEND W ULHÓWKU

 

w programie

07.07.2017(piątek) – Policyjny Piknik Rodzinny (plac przy Posterunku Policji w Ulhówku)

– 10.00 rozpoczęcie pikniku

– konkursy z nagrodami,

– pokazy sprzętu służb mundurowych( policja, straż pożarna, Straż Graniczna),

– znakowanie rowerów,

– darmowe zjeżdżalnie

– 12.00 – Msza św. w intencji Policjantów z okazji ich święta

– 13.30 – Powiatowe Święto Policji (plac przed Posterunkiem Policji w Ulhówku) – musztra , awanse

 

08.07.2017(sobota) – dzień sportowy

– od 15.00 międzysołeckie rozgrywki w piłkę nożną o puchar wójta

( zapisy u sołtysów i w Urzędzie Gminy)

– zabawa

– 16.00 DJ „Rychu”

– 17.30 Kontrakt

19.30 Gwiazda Wieczoru MeGustar      

– 20.30 – 22.30 Limit

– 23.00 – 2.00 DJ „Rychu

 

09.07.2017(niedziela)

– 13.00 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

– grochówka dla wszystkich

– inne atrakcje dla młodych i starszych

– 15.00- 20.00 występy zespołów ludowych: Jaśmin(Rzeplin), Tarnina(Tarnoszyn), Lawenda(Telatyn), Jarczowianki(Jarczów), Złote Kłosy (Łubcze),

Kabaret „Aluzja” Tomaszów Lubelski

– 20.00 – zabawa pod gwiazdami

– 20.00 – 21.00 Quantes

21.00  Gwiazda Wieczoru Faster       

– 22.00 – 2.00 Quantes

Ochrona – Firma „Bokser”

WÓJT GMINY ULHÓWEK OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Ulhówek usytuowanego w miejscowości Ulhówek przy ul. Tomaszowskiej 81 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – usługi rehabilitacyjne.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek ul. Kościelna 1/1, sala narad pokój 21 godzina 9³°.

2. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Ulhówek / budynek byłej Szkoły Podstawowej / z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej o powierzchni użytkowej 107,57m² przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wyposażyć wydzierżawiony lokal w niezbędny sprzęt do wykonywania usług rehabilitacji.

Cena wywoławcza czynszu netto za najem 1m² powierzchni wynosi 5,69zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wzrost stawki czynszu ulegać będzie waloryzacji na dzień 01 stycznia każdego roku kalendarzowego zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu 1 m² powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność gminy Ulhówek.

Obok czynszu Dzierżawca opłacał będzie podatek od nieruchomości oraz pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy: za energię elektryczną / podlicznik /, wodę, ścieki według stawek obowiązujących u dostawcy, centralne ogrzewanie, wywóz odpadów komunalnych według obowiązujących 3. Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości stawki czynszowej netto za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego. Wygrywa osoba oferująca najwyższą cenę najmu za 1m² powierzchni lokalu, w sytuacji w której pomimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacone wadium w wysokości: 500,00 zł / brutto / z dopiskiem „ wpłata wadium – przetarg na rehabilitację „ na konto Urzędu Gminy Ulhówek w Banku Spółdzielczym Lubycza Królewska Oddział Ulhówek nr 12961710151500001320000058 lub w kasie Urzędu Gminy Ulhówek, bądź przelewem na podane konto do dnia 28 lipca 2017 roku. Wysokość każdego postąpienia nie mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium wpłacone przez pozostałe osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, nie później niż po upływie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

7. Wpłacone wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Ulhówku w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego przez osobę, która wygra przetarg w określonym terminie.

8. Umowa dzierżawy zostanie podpisana najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na okres 3 lat.

9. Wójt Gminy Ulhówek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. Informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ulhówek Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Ogłoszenie o przetargu oraz istotne postanowienia przyszłej umowy dzierżawy można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Ulhówek.

 

Wójt
/-/mgr Łukasz Kłębek

Pielgrzymowali po raz trzynasty

Pielgrzymowali po raz trzynasty

Już po raz XIII zorganizowana została przez parafię w Dyniskach i władze gminy Ulhówek pielgrzymka do Uhnowa z racji uroczystości odpustowych ku czci św. Antoniego. Tegoroczne obchody połączone były z jubileuszem 50 lecia istnienia parafii oraz 25 lecia konsekracji nowej świątyni. Do tych rocznic nawiązywała pamiątkowa plakietka, którą otrzymał każdy uczestnik pielgrzymki.

W sobotę 10 czerwca po modlitwie  oraz przypomnieniu celu i zasad pielgrzymki grupa ruszyła w kierunku czasowego przejścia granicznego na Ulikowie. Stopniowo dołączali kolejni pielgrzymi; także na rowerach. Ostateczne uformowanie grupy pielgrzymkowej nastąpiło po zakończeniu odprawy paszportowej. Dla tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli iść, strona ukraińska przygotowała autokar.

Powitanie nastąpiło tradycyjnie u umownych bram miasta, skąd wszyscy udali się do kościoła. Liturgię po polsku i ukraińsku sprawował oraz kazanie wygłosił o. Sławomir Zieliński – franciszkanin z parafii pw. św. Antoniego we Lwowie. We mszy uczestniczyli także kapłani z Rawy Ruskiej, Wasylowa Wielkiego oraz z miejscowych kościołów; prawosławnego i grekokatolickego. o. Bohdan Grynda wziął później udział w nabożeństwie ekumenicznym na cmentarzu grzebalnym.

Niedzielną sumę odpustową w Dyniskach sprawował i okolicznościowe kazanie wygłosił bp Mariusz Leszczyński. W koncelebrze liturgii uczestniczyli również poprzedni proboszczowie; Mieczysław Nicpoń i Piotr Lizakowski. Innym stan zdrowia lub obowiązki duszpasterskie nie pozwoliły wziąć udziału w obchodach jubileuszu parafii. Ksiądz biskup poświęcił także tablicę upamiętniającą ks. Jana Łazarowicza – pierwszego proboszcza parafii Dyniska.

Piknik w Machnówku

W niedzielę 4 czerwca Machnówek gościł strażaków z całej gminy oraz dzieci. Związane to było ze zorganizowanym wspólnie Gminnym Świętem Strażaka oraz Dniem Dziecka. Świętowanie rozpoczęła msza święta w intencji strażaków.

Ciąg dalszy obchodów został zaplanowany i realizowany przy świetlicy wiejskiej. Komendant Gminny ZOSP RP w Ulhówku dh Janusz Myszkowski złożył meldunek o gotowości pododdziałów do przeglądu, a następnie wydał komendę podniesienia flagi na maszt. W krótkim wystąpieniu wójt podziękował strażakom za ich zaangażowanie w działalność ratownicz-gaśniczą, a także działalność na niwie społecznej i współodpowiedzialność za sprawy społeczności lokalnej, czego przykładem jest pomoc strażaków podczas różnych imprez i festynów.

Na boisku funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówek Chłopiatyn i Lubycza Królewska zaprezentowali sprzęt używany przy patrolowaniu i ochronie granicy, a także próbkę możliwości psa. Wszyscy chętni, a szczególnie dzieci, mogli korzystać z bezpłatnych przejażdżek rowerami wodnymi, kajakami i łódkami. Przybyłym serwowano grochówkę. Były stoiska z lodami, napojami i słodyczami. Na scenie zaprezentowały się : Kabaret „Aluzja” z Tomaszowa Lubelskiego, „Tarnina” z Tarnoszyna, „Jaśmin” z Rzeplina i „Fermata” z Telatyna. Piknik zakończyła zabawa z zespołem „TAKT”.

 

Strona 10 z 25« Pierwsza...89101112...20...Ostatnia »
Ulhówek
14°
słabe opady deszczu
wilgotność: 71%
wiatr: 9m/s płd.
Max: 16 • Min: 16
16°
Pon
11°
Wt
12°
Śr
Weather from OpenWeatherMap

Kalendarz

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Sie    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930