Mord w Worochcie – uroczystości rocznicowe.

Mordowanie polskiej ludności na wschodnich ziemiach II Rzeczpospolitej dokonane przez ukraińskich nacjonalistów dotknęło setki tysięcy rodzin. Zniszczono wówczas tysiące wsi, przysiółków, kolonii.

Miejscowościami, których mieszkańców na wiosnę 1944 roku spotkał tragiczny los były między innymi Worochta, Machnówek, Korczmin, Staje, Korczów. W związku z 74 rocznicą wymordowania mieszkańców wczoraj, tj. 29 kwietnia 2018r., odbyły się w Machnówku uroczystości rocznicowe. czytaj dalej…

Uroczystości KU CZCI POMORDOWANYCH w Wasylowie Wielkim

Dzisiaj, tj. 15 kwietnia 2018r. mieszkańcy Wasylowa Wielkiego wraz z przedstawicielami władz samorządowych uczcili cześć i oddali hołd pomordowanym 74 lata temu przez bandy UPA. Na uroczystościach obecni byli: Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Senetra, Sołtys Wasylowa Wielkiego Maria Mucha, dh Janusz Myszkowski – komendant gminny ZOSP RP w Ulhówku, Łukasz Mucha – Prezes OSP wraz z Pocztem Sztandarowym z Wasylowa Wielkiego /Piotr Lorek, Grzegorz Skoczylas i Dominik Jaśków/, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hubinku im. Artura Grottgera Marek Korga, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie Anna Giergasz czytaj dalej…

Uroczystości Odpustowe w Krzewicy

Jak co roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (8 kwietnia), mieszkańcy Krzewicy i przybyli goście przeżywali Uroczystość Odpustową. W tym roku Słowo Boże wygłosił i przewodniczył Sumie ks. Stanisław Kiciński – proboszcz parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Żniatynie. Msze Świętą koncelebrował ks. Jan Muda – proboszcz parafii      pw. Świętej Anny – gospodarz uroczystości odpustowych.

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. czytaj dalej…

ZARZĄDZENIE NR 9.2018 WÓJTA GMINY ULHÓWEK z dnia 05 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze.

Na postawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2016.poz.902 z póz.zm.). Wójt Gminy Ulhówek zarządza, co następuje :

§ 1.1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek:

 

stanowisko do spraw  wymiaru podatków i księgowości podatkowej

w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ulhówek

 

2.Ogłoszenie o naborze na stanowisko,o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.Szczegółowe zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze określa Zarządzenie Nr 51.2015 Wójta Gminy Ulhówek  z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek  oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach Gminy Ulhówek.

§ 2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 1. Leszek Bukowski- przewodniczący komisji,
 2. Alina Konefał-Pilip– zca przewodniczącego komisji,
 3. Magdalena Gil– sekretarz komisji,
 4. Alina Pukaluk – członek komisji,
 5. Danuta Drozdziel – członek komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Ulhówek. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

W Ó J T   G M I  N Y

/-/ mgr Łukasz Kłębek

„Pragnieniem naszym oddać Wam chwałę”

18 marca 2018r. w Tarnoszynie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę mordu na mieszkańcach miejscowości. To właśnie w Tarnoszynie 74 lata temu ukraińscy nacjonaliści okrążyli wieś i wymordowali kilkudziesięciu mieszkańców a domy spalili. Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej było jedną z najstraszniejszych zbrodni w historii narodu polskiego. Uroczystości, które od wielu lat, odbywają się w Tarnoszynie to hołd pomordowanym, to hołd ofiarom ludobójstwa polskiego, to hołd poległym, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami. czytaj dalej…

Umowa na drogę Rzeczyca – Hubinek podpisana

14 marca 2018r. w siedzibie zamojskiej delegatury LUW Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek i Skarbnik Gminy Ulhówek Alina Pukaluk podpisali umowę na przebudowę drogi Rzeczyca – Hubinek w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Ogólny koszt zadania – 2853765,40 zł
Kwota dofinansowania – 1447880,00 zł
Wkład własny Gminy – 1447880,00 zł

Gminne Obchody Dnia Kobiet w Szczepiatynie

11 marca 2018r. w świetlicy wiejskiej w Szczepiatynie odbyły się Gminne Obchody Dnia Kobiet. W uroczystości wzięły udział członkinie kół z terenu gminy oraz zaproszeni goście. Wszystkich powitał Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek oraz Gospodarze Uroczystości – w imieniu miejscowego KGW przewodnicząca Maria Kochan i sołtys miejscowości Wiesław Górnicki.

Jak przystało na Dzień Kobiet były życzenia, kwiatki dla pań, piękny tort przygotowany przez panie z Klubu Seniora a nawet szampan.

11 marca to także święto wszystkich sołtysów. Oni również otrzymali życzenia, kwiaty i specjalne podziękowania od Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wojciecha Kawalca i Wójta Gminy Ulhówek Łukasza Kłębka.

Ponieważ 10 marca przypadał Dzień Mężczyzny Panie również stanęły na wysokości zadania składając życzenia i przekazując na ręce Wójta kosz słodkości.

Wieczór uświetniły występy kabaretowe i muzyczne a spotkanie w miłej atmosferze trwało do późnych godzin nocnych i było okazją do wspólnego biesiadowania, rozmów oraz integracji a także chwilowego zapomnienia o codziennych obowiązkach i troskach.

Otwarty konkurs ofert kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OA.4120.1.2018  Ulhówek, 23 marca  2018 r

Wójt Gminy Ulhówek

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. Poz.1817 z późn.zm. ) oraz uchwały Nr XXV/147/2017 Rady Gminy Ulhówek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ulhówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ulhówek na rok 2018

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

I. Rodzaj realizowanego zadania:

„Szkolenie drużyn piłki nożnej i siatkowej; przygotowanie kadry zawodników do rozgrywek międzyklubowych oraz dofinansowanie udziału klubów w zawodach mistrzowskich”.

 

II. Zlecenie realizacji powyższego zadania nastąpi w formie wsparcia, na które przeznaczono kwotę 32 500,00 zł (słownie:trzydzieści dwa tysiące pięćset zł)

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 • Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. Poz. 1817 z późn. zm. ).
 • Oferta winna być zgłoszona wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010r, Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie, w takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania , umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadań określa się na okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.
 2. Podmioty realizujące powyższe zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Pracy o Polityki Społecznej.
 3. Realizacja zadania będzie miała miejsce na terenie Gminy Ulhówek.

 

V. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać (w kopertach zamkniętych) w sekretariacie Urzędu Gminy Ulhówek do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 1500 .
 2. Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok
c) statut

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 16 kwietnia 2018 roku. o godz. 12.00
 2. Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Ulhówek na podstawie protokołu zespołu opiniującego.
 3. Oferty rozpatrywane będą wg następujących kryteriów:
  • spełnienie wymogów formalnych
  • ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  • w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego ocena planowanego udziału środków finansowych własnych;
  • wiarygodność przedsięwzięcia (ocena dotychczasowej współpracy, analiza rzeczowych i kadrowych możliwości organizatorów)
 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek, wBiuletynieInformacjiPublicznejorazna stronie internetowej.

 

VII. Zadania realizowane w poprzednim roku.

W roku 2017 na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dotację otrzymał:

 • Ulhówiecki Ludowy Klub Sportowy „Zryw” – 10 000 zł
 • Gminny Klub Sportowy „Szyszła” Tarnoszyn – 30 000 zł

Wójt Gminy

/-/  Łukasz Kłębek

„Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne

9 marca 2018r. w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Celem konkursu było nabycie i pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń.

Eliminacje nadzorował kpt. Ryszard Neć z Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim. Komisja, której przewodniczył dh Janusz Myszkowski Komendant Gminny ZOSP RP w Ulhówku przeprowadziła najpierw eliminacje pisemne. Następnie zdobywcy największej liczby punktów za test wzięli udział w części ustnej.

W kategorii szkoły podstawowe trzy pierwsze miejsca zajęli: Piotr Grabowski, Oliwer Litkowiec i Paulina Ostrówka. Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się: Piotr Żurowski, Piotr Kawalec i Jan Ozimek. Zdobywcy pierwszych miejsc w obu kategoriach będą  reprezentowali gminę Ulhówek na powiatowym etapie turnieju.

Nagrody  i dyplomy dla zwycięzców oraz pozostałych uczestników wręczali kpt. mgr Ryszard Neć z Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, dh Janusz Myszkowski  i Teresa Senetra – Przewodnicząca Rady Gminy w Ulhówku.

Dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu a zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

Dzień Kobiet w Budyninie

8 marca 2018r. w Budyninie Panie świętowały ten jedyny, wyjątkowy dzień w roku. Na początek Panowie złożyli piękne życzenia, odśpiewali gromkie sto lat i wręczyli każdej z Pań po pięknej róży.

Następnie wszyscy razem świętowali przy suto zastawionych stołach o co zadbało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Sylwią Baran na czele. Pomysłodawcą i organizatorem był radny Tomasz Baran oraz sołtys miejscowości Jolanta Dymek. Gościem honorowym uroczystości był Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek.

Strona 2 z 2212345...1020...Ostatnia »
Ulhówek
15°
bezchmurnie
wilgotność: 62%
wiatr: 4m/s płd. wsch.
Max: 15 • Min: 14
23°
Pon
24°
Wt
25°
Śr
Weather from OpenWeatherMap

Kalendarz

Maj 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031