XIX BIEG SOBIBORSKI Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze

R E G U L A M I N
XIX BIEGU SOBIBORSKIEGO
Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze
na trasie 12,500 km SOBIBÓR – WŁODAWA
14 października 2018 r.
1. CEL:
– pamięć o ofiarach pomordowanych w hitlerowskim obozie zagłady
– upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży,
– promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich,
– propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia
– popularyzacja biegania wśród mieszkańców
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegach ulicznych oraz biegu głównym
– kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe,
– integracja środowiskowa,
– promocja miasta i regionu
2. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4
tel./fax 082/ 5722 – 584, www.mosir.wlodawa.eu , adres e-mail:mosir.wlodawa@gmail.com
3. TERMIN I MIEJSCE: 14 października 2018 r.
BIEG GŁÓWNY – Sobibór – Włodawa start godz. 12.00 w Sobiborze przy Pomniku Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu
Zagłady – wyjazd na start z Włodawy ul. Rynek obok Czworoboku (biuro zawodów) ok godz. 10.00 – 11.00
BIEGI SZKOLNE – godz. 10.30 – 12.30 wokół Czworoboku przy ul. Rynek
4. OPŁATA STARTOWA
1. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 40 zł.
2. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 07.10.2018 r. po tym terminie (od 08.10.2018 r. do 14.10.2018 r.) opłata
wynosi 60 zł.
3. Osobom zgłoszonym po 07.10.2018 r. nie gwarantujemy koszulki. Ilośc koszulek jest ograniczona.
4. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej.
5. Opłatę startową należy wpłacić przelewem na konto: 92 1240 2249 1111 0010 2926 0820 w tytule przelewu należy wpisać:
opłata startowa XIX Bieg Sobiorski, imię i nazwisko zawodnika.
6. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.
7. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
PAKIET STARTOWY: NUMER STARTOWY, ELEKTRONICZNA OBSŁUGA INFORMATYCZNA MIERZENIA
CZASU BIEGU, WODA MINERALNA NA TRASIE ORAZ MECIE, LOGISTYKA ZAPLECZA PRZED I PO BIEGU,
MEDAL ODLEWNY, POSIŁEK REGENERACYJNY.
OSOBY ZGŁOSZONE DO DNIA 07.10.2018 R. OTRZYMAJĄ OKOLICZNOŚCIOWĄ KOSZULKĘ.
5. BIURO ZAWODÓW I ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia BIEG GŁÓWNY:
– zgłoszenie do biegu głównego należy dokonać poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie
www.mosir.wlodawa.eu , zmierzymyczas.pl do dnia 07.10.2018 r.
– w dniu 08.10.2018 r. formularz elektroniczny zostanie zamknięty, osoby które będą chciały wziąć udział w biegu będą mogły
dokonać zgłoszenia w biurze zawodów 14.10.2018 r. od godz. 8.00 opłata w dniu biegu wynosi 60 zł.
– dla zgłaszających się w dniu biegu organizator nie gwarantuje koszulki, ilość koszulek będzie ograniczona,
– wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie internetowej ośrodka
– każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących,
– w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.
ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 07.10.2018 R.
DNIA 14.10.2018 R. BIURO ZAWODÓW CZYNNE OD GODZ. 8.00 WŁODAWA UL. RYNEK OBOK CZWOROBOKU
Zgłoszenia biegi szkolne:
1. Udział w biegu jest bezpłatny
2. W biegach dla dzieci mogą brać udział przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół srednich,
których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu w biurze zawodów
3. Zgłoszenia do biegów szkolnych należy dokonać poprzez przesłanie następujących danych na adres meilowy:
mosir.wlodawa@gmail.com
– imię i nazwisko, adres, miejscowość, data urodzenia, nazwa szkoły, kategoria startowa, numer biegu
NAUCZYCIELE/OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA ZBIOROWYCH
ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW, A W DNIU BIEGU O PRZYBYCIE Z WYPEŁNIONYMI KARTAMI STARTOWYMI
MŁODZIEŻY.
6. UCZESTNICTWO:
BIEG GŁÓWNY:
– wszyscy uczestnicy w dniu biegu muszą się poddać weryfikacji w biurze zawodów i pobrać numer oraz pakiet startowy
– podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport
– zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział
w biegu
– do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia,
– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,
– uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
– wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność,
– pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje
go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
– uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
– podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane do koszulek
z przodu,
7. OPIS TRASY BIEGU GŁÓWNEGO:
Start przy Pomniku pamięci ofiar w Sobiborze – droga asfaltowa – po 1 km bieg przez las wzdłuż torów kolejowych (uczestnicy na
żadnym etapie biegu nie przebiegają przez tory) po drodze szutrowej, od 7 km do mety bieg po drodze asfaltowej przez
miejscowość Orchówek do Włodawy, ul. Okunińską, ul. Rynek z metą obok budynku Czworobok.
8. KLASYFIKACJA:
Bieg główny:
1. Generalna kobiet
2. Generalna mężczyzn
3. W kategoriach:
– Wiekowych:
Mężczyźni:
M 16 16-29 lat (1989 i młodsi)
M 30 30-39 lat (1988-1979)
M 40 40-49 lat (1978-1969)
M 50+ 50+ lat (1968+)
Kobiety:
K 16 16-29 lat (1989 i młodsi)
K 30 30-39 lat (1988-1979)
K 40+ 40 + (1978 +)
Biegi szkolne:
* kategorie dzieci i młodzieży (oddzielne dla dziewcząt i chłopców) – ul. Rynek wokół Czworoboku
NR
BIEGU
DZIEWCZĘTA
(rocznik)
DYSTANS W
METRACH
NR
BIEGU
CHŁOPCY
(rocznik)
DYSTANS W
METRACH
1 2012 i młodsi 50 2 2012 i młodsi 50
3 2011-2010 250 4 2011-2010 250
5 2009-2008 400 6 2009-2008 400
7 2007-2006 800 8 2007-2006 800
9 2005-2004 800 10 2005-2004 800
11 2003-2002 800 12 2003-2002 800
13 2001 i starsi 800 14 2001 i starsi 1200
PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW SZKOLNYCH:
10.15 OTWARCIE ZAWODÓW
10.30 BIEG NR 1 – rocznik: 2012 i młodsi – dziewczęta (50m)
10.35 BIEG NR 2 – rocznik: 2012 i młodsi – chłopcy (50m)
10.40 BIEG NR 3 – rocznik: 2011-2010 – dziewczęta (250m)
10.45 BIEG NR 4 – rocznik: 2011-2010 – chłopcy (250m)
10.50 BIEG NR 5 – rocznik: 2009-2008 – dziewczęta (400m)
10.55 BIEG NR 6 – rocznik: 2009 -2008 – chłopcy (400m)
11.05 BIEG NR 7 – rocznik: 2007-2006 – dziewczęta (800m)
11.15 BIEG NR 8 – rocznik: 2007-2006 – chłopcy (800m)
11.25 BIEG NR 9 – rocznik: 2005-2004 – dziewczęta (800 m.)
11.35 BIEG NR 10 – rocznik: 2005-2004 – chłopcy (800 m.)
11.45 BIEG NR 11 – rocznik: 2003-2002 – dziewczęta (800 m.)
11.55 BIEG NR 12 – rocznik: 2003 2002 – chłopcy (800 m.)
12.05 BIEG NR 13 – rocznik: 2001 i starsi – dziewczęta (800m)
12.15 BIEG NR 14 – rocznik: 2001 i starci – chłopcy (1200m)
9. PROGRAM ZAWODÓW:
10.15 – otwarcie zawodów ulica Rynek obok Czworoboku
10.30 – 12.15 biegi dzieci i młodzieży
10.00 – 11.00 – WYJAZD STARTUJĄCYCH W BIEGU GŁÓWNYM DO SOBIBORU NA MIEJSCE STARTU.
12.00 – start Biegu Głównego w Sobiborze
12.40 – przewidywane przybycie pierwszego zawodnika
14.00 – wręczenie nagród, medali
14.30 – zakończenie
10. KLASYFIKACJA, NAGRODY I WYNIKI:
Biegi szkolne:
– w biegach przedszkolnych nie prowadzi się pomiaru czasu
– prowadzone będą osobne klasyfikacje na każdym z rozgrywanych dystansów
– za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy
– wszystkim uczestnikom w biegach szkolnych przewidziany jest pamiątkowy medal za uczestnictwo
Bieg Główny:
– mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsca I-III
– kobiety – klasyfikacja generalna miejsca I-III
– w kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III
– za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej przewidziane są puchary, dyplomy oraz nagrody
– w kategoriach wiekowych przewidziane są puchary, dyplomy oraz pamiątkowe nagrody
– zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych
– wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal odlewny za uczestnictwo
– wszystkim startującym nie zabraknie wody mineralnej i posiłku regeneracyjnego
Pomiar czasu:
Elektroniczny pomiar czasu, prowadzony przy użyciu chipów.
11. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:
Bieg Sobiborski odbywać się będzie skrajem prawej strony jezdni przy ograniczonym ruchu ulicznym.
Uczestnicy biegu muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
Uczestnicy Biegu zobowiązani są do:
– poruszania się prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni
– biec wyznaczoną trasą z przestrzeganiem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
– w przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania
na pomoc medyczną
– uczestnik Biegu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz obowiązkowo podporządkowania się decyzjom
organizatorów Biegu, służby porządkowej oraz poleceniom funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży
Miejskiej, Ochotniczym Strażom Pożarnym
– każdy uczestnik zobowiązany jest do informowania osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach szczególnie
dotyczących życia i zdrowia uczestników
– w przypadku wycofania się z uczestnictwa w Biegu należy zejść na pobocze lub chodnik i ten fakt zgłosić służbom porządkowym
– na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, napojów alkoholowych
– uczestnikom biegu zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających i nielegalnych
substancji. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą
wykluczenia z biegu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość
niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia
– nieprzestrzeganie Regulaminu i niniejszych zasad powoduje natychmiastowe wykluczenie z Biegu
– każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację zgodną z duchem fair play
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Bieg Główny odbywa się prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni, przy ograniczonym ruchu ulicznym, kolumnę
biegaczy zawodników zabezpiecza patrol policji, kolumnę biegaczy zamyka karetka z lekarzem
– przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora
– organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu
– ewentualne protesty będą rozpatrywane po wpłaceniu wadium w wysokości 50 zł
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian, które zostaną
podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów.
MOSiR Włodawa

Rajd Rowerowy „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza – 100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

R E G U L A M I N
2. Rajdu Rowerowego
„Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza –
100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”
(15-16 września 2018 r.)
I. TERMINY
Rozpoczęcie rajdu nastąpi w dniu 15 września 2018 roku o godz. 7.00.
Zakończenie imprezy planuje się dnia 16 września 2018 roku o godz. 18.00.
UWAGA: rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
II. TRASA
Lubycza Królewska – Dęby – Wola Wielka – Nowe Sioło – Dachnów – Cieszanów – Kowalówka –
Ruda Różaniecka – Rebizanty – Susiec – Ulów – Łosiniec – Maziły – Narol – Werhrata – Prusie –
Siedliska – Hrebenne – Lubycza Królewska
III. ORGANIZATORZY
1. Placówka Straży Granicznej im. płk. Wojciecha Stanisława Wójcika w Lubyczy Królewskiej
2. Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
IV. PARTNERZY
Burmistrz Cieszanowa, Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Wójt Gminy Susiec, Centrum Kultury i
Sportu z Cieszanowa, Koło Łowieckie nr 21 „WILK” z Zamościa, Stowarzyszenie „RCM” z
Ulhówka, Ośrodek Wypoczynkowy „Roztoczanka” w Suścu, Agroturystyka „U Aleksa” w Suścu,
Zarząd terenowy NSZZ FSG przy PSG w Lubyczy Królewskiej.
V. CELE
1. Upamietnienie szlaku bojowego 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza.
2. Popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku.
3. Integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych, instytucji
samorządowych i kultury oraz społeczności lokalnej.
4. Poznanie i promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych pogranicza
lubelsko – podkarpackiego.
5. Promocja powiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego.
VI. PROGRAM
15 września 2018 roku
7.00-8.00 Powitanie i rejestracja uczestników rajdu (parking na terenie Szkoły Podstawowej
w Lubyczy Królewskiej ul. Parkowa)
8.00 Start (Lubycza Królewska)
8.00-12.00 Przejazd trasą: Lubycza Królewska – Dęby – Wola Wielka – Nowe Sioło –
Dachnów
12.00-12.45 Uroczystość z okazji 79. rocznicy bitwy 1 pp KOP pod Dachnowem
13.00 Obiad
14.00 – 16.30 Przejazd trasą: Dachnów – Cieszanów – Kowalówka – Ruda Różaniecka –
Rebizanty – Susiec
16.30-18.00 Zakwaterownie i czas wolny
18.00 Kolacja integracyjna

16 września 2018 roku

7.00 – 7.45 Śniadanie
8.00 – 8.55 Zbiórka i przejazd trasą: Susiec – Ulów – Łosiniec
9.00 – 11.00 Uroczystość z okazji 79. rocznicy bitwy 1 pp KOP pod Łosińcem
11.00 II śniadanie
12.00 – 16.00 Przejazd trasą: Łosiniec – Maziły – Narol – Werhrata – Prusie – Siedliska
16.00 Obiadokolacja
17.00 – 18.00 Przejazd trasą: Siedliska – Hrebenne – Lubycza Królewska
18.00 Oficjalne zakończenie rajdu
VII. LICZBA UCZESTNIKÓW
100 rowerzystów
VIII. INFORMACJE ORGANIZACYJNE, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rajd jest przeznaczony dla wszystkich, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu.
2. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie udziału i wniesienie opłaty
w wysokości 150 zł.
3. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane będą do dnia 07 wrzesnia 2018 roku.
4. Zgłoszenia należy dokonywać na druku „Karty zgłoszenia” (w załączeniu), pocztą
elektroniczną na adres: jako2@o2.pl wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rajdowej.
5. Opłatę za uczestnictwo należy wnieść do dnia 07 września 2018 roku, na konto: BGŻ S.A
56 2030 0045 1110 0000 0238 6170, Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji
Granicznych, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, z dopiskiem: Rajd Rowerowy
„Szlakiem bojowym 1. pp KOP”.
6. Uczestnictwo w rajdzie należy potwierdzić osobiście oraz przekazać oryginał „Karty
zgłoszenia” w dniu 15 września 2018 roku w godz.7.00-8.00 w Biurze Rajdu.
7. Młodzież poniżej 18 lat może uczestniczyć w rajdzie pod opieką osób dorosłych.
8. Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do rajdu decyduje kolejność zgłoszeń
oraz wniesiona opłata. W przypadku zgłoszenia się 100 uczestników lista zostanie
zamknięta przed dniem 07 września 2018 roku.
IX. BEZPIECZEŃSTWO, OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik rajdu zobowiązany jest posiadać sprawny technicznie rower i wyposażony
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kask rowerowy.
2. Rajd odbywać się będzie skrajem prawej strony jezdni w 7 kolumnach po max. 15
uczestników w każdej kolumnie (przy zachowani odległosci miedzy kolejnymi kolumnami
co najmniej 200 m). Każdą kolumnę prowadził będzie oznakowany kierownik kolumy i
zamykał oznakowany uczestnik rajdu. Samochody towarzyszące rajdowi poruszać się bedą
co najmniej 200 m za ostatnią kolumną.
3. W trakcie rajdu uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad
ruchu drogowego, a poza tym zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Rajdu
oraz podporządkowywania się poleceniom: komandora i kierownika rajdu, członków
zespołu porządkowego oraz funkcjonariuszy uprawnionych służb mundurowych. Ponadto
uczestnicy zobowiązani są przestrzegać przepisy o ochronie środowiska, przeciwpożarowe
oraz zasad przebywania w strefie nadgranicznej.
4. Jazda w kolumnie musi odbywać się w równym tempie dostosowanym do prędkości
kierownika kolumny i innych uczestników rajdu, przy zachowaniu ostrożności
i bezpiecznego odstępu między uczestnikami.
5. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie jest zabronione.
6. Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedać. Należy kontrolować
szybkość przez hamowanie.
8. W szczególności zabrania się:
a) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach
lub podnóżkach,
b) „czepiania się” pojazdów,
c) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, chyba, że nie utrudnia to poruszania
się innym uczestnikom ruchu oraz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
d) wyprzedzania kierowników kolumn.
9. Podczas postoju nie wolno tarasować drogi.
10. W przypadku awarii roweru należy zjechać na pobocze i poinformować o tym członka
zespołu porządkowego.
11. W przypadku zamiaru wycofania się z uczestnictwa w rajdzie lub zamiaru odłączenia się od
grupy należy ten fakt zgłosić kierownikowi rajdu lub kierownikowi kolumy.
12. Podczas rajdu obowiazuje zakaz spożywania napoi alkoholowych i środków odurzających.
13. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje wykluczenie z rajdu.

X. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
 parking w m. Lubycza Królewska (teren Szkoły Podstawowej);
 nocleg w ośrodku wypoczynkowym lub obiektach agroturystycznych;
 wyżywienie (dzień I: obiad i kolacja; dzień II: śniadanie, II śniadanie i obiadokolacja);
 zabezpieczenie medyczne;
 ubezpieczenie NNW;
 serwis bagażowy (bagaże podróżują w busie);
 dla zmęczonych samochód typu „bus”;
 rzetelne informacje o szlaku bojowym 1. pp KOP;
 znaczki okolicznościowe.
XI. OBSŁUGA
1. Komandor – .Bocheński Waldemar
2. Kierownik – Kozak Jacek (nr tel. 721 961 276)
3. Opiekun medyczny – Kwiatkowski Marcin
4. Biuro Rajdu – Leszczyńska Magdalena, Babiarz Grzegorz
5. Zespoły:
 organizacyjny – Grądkowski Michał, Kozak Jacek, Leszczyńska Magdalena, Sagan Artur,
Szymański Paweł
 transportowo-kwatermistrzowski – Ulanowski Krzysztof, Hawryluk Grzegorz
 prasowy – Leszczyńska Magdalena (fotoreporter)
 porządkowy – Grądkowski Michał, Sagan Artur, Szymański Paweł, Brzyski Bartosz, Lis
Jerzy, Świderek Grzegorz, Małecki Szymon
XII. PODSUMOWANIE
Dwudniowy 2.. Rajd Rowerowy „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony
Pogranicza – 100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” jest imprezą o
charakterze historyczno – krajoznawczym. Do przejechania jest dystans ok. 68 km – pierwszego
dnia i ok. 66 km – drugiego dnia. Trasy biegną w zdecydowanej części drogami asfaltowymi. Do
zobaczenia piękne krajobrazy Roztocza z licznymi obiektami historycznymi, przyrodniczymi i
kultury.
Na rajd organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, które aby zakosztować prawdziwych
klimatów pogranicza, wśród turystycznej braci, gotowe są i czują się na siłach pokonać wyzwania
trasy rajdu.
Na rajd należy zabrać co najmniej: rower górski, trekkingowy lub szosowy, kask rowerowy,
płaszcz przeciwdeszczowy, napoje i dowód osobisty.
Mile widziny jest ubiór i elementy patriotyczne (np. biało-czerwone, białe lub czerwone
koszulki, flagi państwowe)
Zał. 1 na 1 str. – karta zgłoszenia
ORGANIZATORZY
KARTA ZGŁOSZENIA
na 2. Rajd Rowerowy
„Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza –
100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”
15-16 września 2018 r.
1) Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………
2) Imię (imiona) ……………………………………………………………………………………………………
3) Adres …………………………………………………………………………………………………………….
4) Tel. kontaktowy……………………………………, mail ………………………………………………….
5) Nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:
 zapoznałem się/zapoznałam się* z Regulaminem 2. Rajdu Rowerowego „Szlakiem
bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza – 100 rowerzystów na 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości” i będę go przestrzegał/przestrzegała*;
 stan mojego zdrowia jest mi znany i nie istniejsą przeciwskazania zdrowotrne do mojego
udziału w 2. Rajdzie Rowerowym „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony
Pogranicza – 100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.
………………………………………………..
(Czytelny podpis zgłaszającego)
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku
polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż Administratorem
Pana/Pani* danych osobowych jest Placówka Straży Granicznej im. płk. Wojciecha Stanisława Wójcika w
Lubyczy Królewskiej i Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Państwa dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
ORGANIZATORZY
* – niewłaściwe skreślić

Piknik Wojskowy „Dla Niepodległej”

Wyróżnienie dla zespołu „Jaśmin”

5 sierpnia 2018r. na XXIII Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym zespół „Jaśmin” otrzymał wyróżnienie.
Gratulujemy i przypominamy, że już w najbliższą niedzielę tj. 12 sierpnia zespół zaśpiewa w Ulhówku podczas Pikniku Wojskowego „Dla Niepodległej”.
Serdecznie zapraszamy

 

Siłownia plenerowa dla Rzeczycy

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Program „Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.
W bieżącym roku w ramach konkursu grantowego w programie „Działaj Lokalnie” dofinansowanych zostało 12 projektów na łączną kwotę 55 000 zł w tym projekt „Siłownia plenerowa dla Rzeczycy” /dofinansowanie na kwotę 5 000,00 zł./
GRATULUJEMY

Pątnicy w drodze na Jasna Górę – przystanek Ulhówek

„Aktywne Wakacje z Wójtem” w Machnówku

„Aktywne Wakacje z Wójtem” tym razem w miejscowości Machnówek. Mimo, iż jest to czas żniw dzieci i młodzież z wielką  radością spędziły te dwa dni.

Pierwszy dzień to dzień pełen niespodzianek. Były gry i zabawy a także wspólne lepienie pierogów. Dzieciaki z wielkim zaangażowaniem włączyły się do wspólnej pracy a później konsumpcji. Padały głosy, że jeszcze takich pysznych pierogów nie jadły. Pani Danuta Lis, przewodnicząca KGW, przygotowała lekcję rękodzieła. Dzieci i młodzież miały za zadanie ustroić drzewko, które wcześniej wykonała Pani Danuta Lis. Rekwizyty takie jak susze z pomarańczy, limonki czy też laski wanilii nie sprawiały najmniejszego problemu, a przyjemność z wspólnej pracy była ogromna.

Drugi dzień to moc atrakcji. Na początek odbyło się spotkanie ze strażakami. Pan Komendant OSP Janusz Myszkowski oraz strażak Pan Kazimierz Piękny przyjechali samochodem bojowym i pokazali dzieciakom pracę strażaka. Dzieci  mogły zobaczyć sprzęt w jaki jest wyposażony strażacki samochód bojowy. Jednocześnie uświadomili sobie, że pomaganie podczas wypadku i innych zdarzeń losowych to ciężka i niebezpieczna praca. Oczywiście nie obyło się bez przejażdżki. Dzieciakom dużą frajdę sprawiła przejażdżka nowoczesnym wozem strażackim.

Później były odwiedziny w skansenie, który znajduję się w sąsiedniej gminie Telatyn w miejscowości Nowosiółki. Skansenem zajmuję się Pan Sołtys Daniel Pawłowski z rodziną. To była wspaniała lekcja historii. Pan Sołtys to pasjonat historii, z wielkim zaangażowaniem opowiadał o dziejach naszych miejscowości. W skansenie znajdowały się sprzęty gospodarstwa domowego i rolnego z poprzednich epok. A tam m.in.  buty wojskowe, mundury, naboje, które mają już 188 lat. Pan Pawłowski pokazywał i opowiadał zastosowanie i funkcjonowanie poszczególnych sprzętów. Na zakończenie żona Pana Pawłowskiego upiekła uczestnikom wycieczki pizzę z pieca, który mieści się na terenie skansenu. Pizza była pyszna!!!

Za zaangażowanie i pomoc w organizacji  „Aktywnych Wakacji  z Wójtem” podziękowania należą się Paniom Danuta Lis, Renata Brzozowska, Dorota Harczuk, Alina Ostrówka, Aleksandra Sadło, Monika Ostrówka.

Serdeczne dziękujemy.

Na następny cykl zapraszamy 08-09.08.2018  do miejscowości Korczmin Osada.

Wakacyjna Wojewódzka Akcja Honorowego Oddawania Krwi

XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno – Sportowe LZS Krzywda 2018

W niedzielę, tj 29 lipca reprezentacja naszej gminy wzięła udział w XIX Wojewódzkich Igrzyskach Rekreacyjno – Sportowych LZS w gminie Krzywda. Organizatorem było Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie. Współorganizatorami: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Gmina Krzywda, WORD Biała Podlaska oraz OSP Krzywda. Imprezie patronował Marszałek Województwa Lubelskiego. Zawody, w których uczestniczyło ponad 1200 osób, rozegrano na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krzywdzie. Zanim przystąpiono do sportowych rozgrywek, odbyło się wręczenie medali działaczom LZS.

Po części oficjalnej przyszedł czas na sportowe zmagania. Rozegrano konkurencje drużynowe i indywidualne takie jak: piłka nożna kobiet i mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, piłka plażowa kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, czwórbój władz samorządowych, trójbój kobiet, spacer farmera, narty integracyjne kobiet i mężczyzn, lekka atletyka, konkurs siłacza, przerzucanie opony traktorowej, przeciąganie liny kobiet i mężczyzn, konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego i zawody sprawnościowe, rzut lotką do tarczy i zawody sportowo – pożarnicze młodzieżowych drużyn OSP. Sędzią głównym zawodów był Zbigniew Radziejczuk.

Reprezentacja naszej gminy po długich i ciężkich zmaganiach zajęła zaszczytne II miejsce na 35 startujących gmin z całego województwa lubelskiego.

Duży udział mieliśmy również w sukcesie powiatu tomaszowskiego, który obronił tytuł mistrza z poprzedniego roku.

Szczególne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Ulhówek Łukaszowi Kłębkowi za wsparcie i zmotywowanie reprezentacji. Zawody nie odbyłyby się również gdyby nie organizatorskie zdolności Stefana Tytuły, nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkół  Publicznych z Ulhówka, opiekuna i dobrego ducha reprezentacji.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej gminy. Miejmy nadzieję, że za rok przynajmniej powtórzymy ten sukces.

 

 

 

 

Strona 2 z 2612345...1020...Ostatnia »
Ulhówek
-3°
pochmurno z przejaśnieniami
wilgotność: 84%
wiatr: 4m/s wsch. - płd. wsch.
Max: -2 • Min: -2
-3°
Pt
4°
Sob
2°
Nd
Weather from OpenWeatherMap

Kalendarz

Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Paź    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930