Zagospodarowanie terenu poprzez remont miejsc postojowych przy ulicy Tomaszowskiej w Ulhówku

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez remont miejsc postojowych przy ulicy Tomaszowskiej w Ulhówku”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r.

Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Całkowita wartość operacji – 53 328,73zł,
Koszty kwalifikowalne – 53 328,73zł
Wartość dofinansowania – 37 381,00zł  co stanowi 70,10%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 04.11.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienie: Układanie Kostki Brukowej i Usługi Remontowo-Budowlane Marek Wawryszczuk, Tarnoszyn 44, 22-678 Ulhówek

W ramach realizacji operacji wyremontowano miejsca postojowe o powierzchni 300,130m²  z kostki brukowej o grubości 8cm.

Operacja  został zrealizowana na działce nr 25/1 w miejscowości Ulhówek oraz odebrana przez Beneficjenta 28 listopada 2014r.

 

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Remont chodnika i miejsc postojowych przy drodze powiatowej Nr 3521L

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.
„Remont chodnika i miejsc postojowych przy drodze powiatowej Nr 3521L ”.

                                                                                                                                                                              

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r.

Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Całkowita wartość operacji – 77 404,24zł,
Koszty kwalifikowalne – 77 404,24zł
Wartość dofinansowania – 52 498,00zł  co stanowi 67,82%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 04.11.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienie: Układanie Kostki Brukowej i Usługi Remontowo-Budowlane Marek Wawryszczuk, Tarnoszyn 44, 22-678 Ulhówek

W ramach realizacji operacji wyremontowano chodnik z kostki brukowej gr. 6cm o pow.248,20m², wykonano remont miejsc postojowych o powierzchni 359,18m2  z kostki brukowej, odwodniono miejsca postojowe oraz wyremontowano istniejący przepust rurowy.

Operacja  został zrealizowana na działce nr 25/1, nr 13, nr 215 w miejscowości Ulhówek oraz odebrana przez Beneficjenta 28 listopada 2014r.

 

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Rzeplin Osada, Krzewica, Korczmin Osada, Szczepiatyn Osada

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.
„Zakup i montaż placów zabaw  w miejscowościach Rzeplin Osada,
Krzewica, Korczmin Osada, Szczepiatyn Osada”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 14.02.2014r.

Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Całkowita wartość operacji – 24 100,00 zł,
Koszty kwalifikowalne – 19 593,50 zł
Wartość dofinansowania – 15 607,13 zł  co stanowi 79,65%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 12.06.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienie: Usługi Remontowo-Budowlane  Alicja Pogorzelska  Sitaniec –Kolonia 190, 22-400 Zamość,

W ramach realizacji operacji wykonano  zadanie polegające na   zakupie i montażu  placów zabaw w elementy zabawowe: zestaw zabawy,huśtawka wagowa  ważka, bujak  sprężynowy w miejscowości: Rzeplin-Osada, Krzewica, Korczmin-Osada, Szczepiatyn- Osada.

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Konkursu ofert rozstrzygnięty

Wójt Gminy Ulhówek podaje wyniki z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych a art.11, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U.  z 2003r Nr.96,poz.873 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2015 r w zakresie: czytaj dalej…

Impreza sportowa w miejscowości Tarnoszyn

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.
„Impreza sportowa w miejscowości Tarnoszyn”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r.

Celem operacji jest umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno – rozrywkowych poprzez zorganizowanie imprezy sportowej co wpłynie na podniesienie jakości życia społeczności lokalnej.

Całkowita wartość operacji – 29 971,22zł
Koszty walifikowalne operacji – 24 180,00zł
Wartość dofinansowania – 18 016,00zł  co stanowi 74,51%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 10.10.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego trybu konkurencyjności i równego traktowania wykonawców operację realizowała firma: ADAMEX   Adamek Kazimierz,  23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 56

W ramach realizacji operacji odbyły się : konkursy sportowe, występy lokalnych zespołów wokalno – instrumentalnych prezentujących muzykę rodzinną, degustacja potraw lokalnych.

Operacja  został zrealizowana w miejscowości Tarnoszyn.

 

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Wójt Gminy Ulhówek ogłasza

OA.0114 .2.2014                                                                                                                                                        Ulhówek, 04 grudnia 2014 r

 

Wójt Gminy Ulhówek

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2010r Nr 234 poz.1536 ) oraz uchwały Nr XXXV/210/2014 Rady Gminy Ulhówek z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ulhówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ulhówek na 2015 rok

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania  pn. „ Dożywianie osób i rodzin

dotkniętych ubóstwem”

   czytaj dalej…

Wójt Gminy Ulhówek ogłasza

OA.4120.1.2014                                                                                                                                                       Ulhówek, 04 grudnia  2014r

Wójt Gminy Ulhówek

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2010r Nr 234 poz.1536 ) oraz uchwały Nr XXXV/210/2014r Rady Gminy Ulhówek z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ulhówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ulhówek na 2015 rok

Ogłasza otwarty konkurs ofert kierowany do klubów sportowych
na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  czytaj dalej…

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ULHÓWKU

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się zgodnie z tradycją w Ulhówku. Poczty sztandarowe i zaproszeni goście przeszli sprzed budynku urzędu gminy do miejscowego kościoła na uroczystości rocznicowe.

Przybyłych powitał i do wspólnego świętowania zaprosił miejscowy proboszcz dr hab. Stanisław Tymosz.

Hymn narodowy odśpiewany przez wszystkich rozpoczął uroczystości rocznicowe. Następnie przybyłych powitał i okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy Łukasz Kłębek.

Kolejnym punktem obchodów był koncert chóru męskiego „Klucz” z Majdanu Starego. Każda z zaśpiewanych pieśni i piosenek była nagrodzona przez przybyłych gromkimi brawami.

Oficjalną część uroczystości zakończył  Apel Pamięci odczytany przez st.chor.szt. Roberta Tamę, który wziął udział w uroczystościach wraz z pocztem sztandarowym i grupą uczniów z ZSP w Łaszczowie.

Msza święta w intencji Ojczyzny zakończyła Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ulhówku.

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”
Józef Piłsudski

WÓJT   GMINY   ULHÓWEK
PROBOSZCZ PARAFII p.w. św. M.KOLBEGO
w ULHÓWKU

zapraszają na

GMINNE OBCHODY
NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

11 Listopada 2014r.
o godz. 12.30
w Kościele Parafialnym
w Ulhówku

 

PROGRAM OBCHODÓW:

  • KONCERT CHÓRU MĘSKIEGO „KLUCZ”  z MAJDANU STAREGO
  • WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE
  • APEL PAMIĘCI
  • MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

 ORGANIZATORZY

Strona 24 z 25« Pierwsza...10...2122232425
Ulhówek
14°
słabe opady deszczu
wilgotność: 71%
wiatr: 9m/s płd.
Max: 16 • Min: 16
11°
Wt
12°
Śr
16°
Czw
Weather from OpenWeatherMap

Kalendarz

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Sie    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930