Ankieta do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ULHÓWEK Gmina Ulhówek, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ulhówek Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ulhówek, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi, modernizacji energetycznej gospodarstw domowych Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu. Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowana została ankieta, które pozwoli na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów. W przyszłości dokument będzie niezbędnym warunkiem w uzyskaniu wsparcia dla przyszłych inwestycji w Gminie Ulhówek ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej zużycia nośników energii, właściwości energetycznych Waszych budynków, planowanych inwestycji związanych ze zmniejszeniem bieżących kosztów energetycznych oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. Zapraszamy do wypełnienia ankiet....

Pomóżmy poszkodowanym przez pożar

W wyniku pożaru bloku mieszkalnego Nr 125 przy ul. Tomaszowskiej w Ulhówku w dniu 18 stycznia 2015 roku poszkodowanych zostało 8 rodzin ,którzy pozbawieni zostali dachu nad głową ,w tym dwie rodziny pozbawione zostały całkowicie mieszkania. W wyniku tego zdarzenia 1 osoba poniosła śmierć. Został założony pomocniczy rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Ulhówek o numerze : 38 9617 1015 0500 0013 2000 0120 na który można przekazywać środki finansowe z dopiskiem...

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Ulhówek z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Ulhówek w sprawie podziału sołectwa Ulhówek na dwa sołectwa : Ulhówek  i Ulhówek 1 Na podstawie art.5a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 ,poz.594 j.t  z póz .zm.) w związku z  Uchwałą Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Ulhówek z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ulhówek( Dz .Urz. Woj .Lubelskiego z   dnia 23 grudnia 2013r. poz.5455 ), zarządzam ,co następuje : §  1.1.Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych na zebraniu wiejskim z mieszkańcami sołectwa Ulhówek w sprawie podziału sołectwa Ulhówek na dwa sołectwa : Ulhówek  i Ulhówek 1 ,obejmujące obszary ulic: A.ULHÓWEK : Wschodnia, Starowiejska, Tomaszowska od nr 1 do nr 98, nr 100, Pogodna, Strażacka, Ogrodowa, Kościelna, Sportowa, Osiedlowa, Wspólna. B .ULHÓWEK 1 : Tomaszowska:nr 99,101, od nr 103 do nr 148, Pocztowa, Gminna, Przemysłowa, Targowa, Handlowa, Piekarska, Sadowa, Polna ,  Słoneczna, Łąkowa. 1.2.Celem konsultacji jest uzyskanie opinii społeczności lokalnej na temat propozycji podziału sołectwa Ulhówek na dwa nowe sołectwa :Ulhówek i Ulhówek 1. 1.3. Konsultacje będą przeprowadzone z inicjatywy Wójta Gminy Ulhówek. § 2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Ulhówek. Zebranie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 6 lutego 2015 roku o godz. 10.00.w  Sali Narad Nr 21 Urzędu Gminy Ulhówek,ul. Kościelna 1/1. § 3. Wyznaczam Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji  z mieszkańcami  sołectwa  Ulhówek  w składzie: 1. Halina Machalska Przewodniczący Komisji 2. Lesław Chabros Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Jolanta Pieprzowska Członek komisji 4. Urszula Słoboda Członek Komisji § 4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i...

Tacy sami – aktywni i wysportowani

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn. „Tacy sami – aktywni i wysportowani”.   Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek o dofinansowanie został złożony 14.02.2014r. Celem operacji jest wzrost sprawności fizycznej  seniorów  gminy Ulhówek poprzez  ćwiczenia w basenie wodnym  oraz ćwiczenia przy muzyce oraz marszu przy pomocy kijków”. Całkowita wartość operacji 8 825,25zł, Koszty kwalifikowalne 8 419,93zł Wartość dofinansowania 6 735,94zł W dniu 17.07.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa. a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy W ramach realizacji operacji zorganizowano 24 godzin zegarowych zajęć fitnessu, 8 wyjazdów na basen do Zamościa, 24 godzin zegarowych marszów zdrowotnych przy pomocy kijków.                                                                                                 Wójt  Gminy Łukasz...

Zagospodarowanie terenu poprzez remont miejsc postojowych przy ulicy Tomaszowskiej w Ulhówku

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez remont miejsc postojowych przy ulicy Tomaszowskiej w Ulhówku”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r. Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Całkowita wartość operacji – 53 328,73zł, Koszty kwalifikowalne – 53 328,73zł Wartość dofinansowania – 37 381,00zł  co stanowi 70,10%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W dniu 04.11.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa. a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienie: Układanie Kostki Brukowej i Usługi Remontowo-Budowlane Marek Wawryszczuk, Tarnoszyn 44, 22-678 Ulhówek W ramach realizacji operacji wyremontowano miejsca postojowe o powierzchni 300,130m²  z kostki brukowej o grubości 8cm. Operacja  został zrealizowana na działce nr 25/1 w miejscowości Ulhówek oraz odebrana przez Beneficjenta 28 listopada 2014r.   Wójt  Gminy Łukasz...

Remont chodnika i miejsc postojowych przy drodze powiatowej Nr 3521L

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn. „Remont chodnika i miejsc postojowych przy drodze powiatowej Nr 3521L ”.                                                                                                                                                                                Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r. Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Całkowita wartość operacji – 77 404,24zł, Koszty kwalifikowalne – 77 404,24zł Wartość dofinansowania – 52 498,00zł  co stanowi 67,82%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W dniu 04.11.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa. a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienie: Układanie Kostki Brukowej i Usługi Remontowo-Budowlane Marek Wawryszczuk, Tarnoszyn 44, 22-678 Ulhówek W ramach realizacji operacji wyremontowano chodnik z kostki brukowej gr. 6cm o pow.248,20m², wykonano remont miejsc postojowych o powierzchni 359,18m2  z kostki brukowej, odwodniono miejsca postojowe oraz wyremontowano istniejący przepust rurowy. Operacja  został zrealizowana na działce nr 25/1, nr 13, nr 215 w miejscowości Ulhówek oraz odebrana przez Beneficjenta 28 listopada 2014r.   Wójt  Gminy Łukasz...

Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Rzeplin Osada, Krzewica, Korczmin Osada, Szczepiatyn Osada

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn. „Zakup i montaż placów zabaw  w miejscowościach Rzeplin Osada, Krzewica, Korczmin Osada, Szczepiatyn Osada”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek o dofinansowanie został złożony 14.02.2014r. Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Całkowita wartość operacji – 24 100,00 zł, Koszty kwalifikowalne – 19 593,50 zł Wartość dofinansowania – 15 607,13 zł  co stanowi 79,65%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W dniu 12.06.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa. a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienie: Usługi Remontowo-Budowlane  Alicja Pogorzelska  Sitaniec –Kolonia 190, 22-400 Zamość, W ramach realizacji operacji wykonano  zadanie polegające na   zakupie i montażu  placów zabaw w elementy zabawowe: zestaw zabawy,huśtawka wagowa  ważka, bujak  sprężynowy w miejscowości: Rzeplin-Osada, Krzewica, Korczmin-Osada, Szczepiatyn- Osada. Wójt  Gminy Łukasz...

Konkursu ofert rozstrzygnięty

Wójt Gminy Ulhówek podaje wyniki z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych a art.11, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U.  z 2003r Nr.96,poz.873 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2015 r w zakresie: – „ Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ulhówek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2015” kwota 18 000 zł została przyjęta oferta złożona przez „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim” – „ Szkolenie drużyn piłki nożnej i siatkowej; przygotowanie kadry do rozgrywek międzyklubowych oraz dofinansowanie udziału klubu w zawodach mistrzowskich” kwota 40 000 zł – dla klubów sportowych w klasie A 25 000 zł –  dla klubów sportowych w klasie B 15 000 zł zostały złożone dwie oferty przez „Ulhówiecki Ludowy Klub Sportowy ZRYW w Ulhówku oraz „Gminny Klub Sportowy SZYSZŁA Tarnoszyn” ‚Ulhówiecki Ludowy Klub Sportowy w Ulhówku kwota 15 000 zł Gminny Klub Sportowy Szyszła Tarnoszyn  kwota 25 000 zł – ;Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem z terenu Gminy Ulhówek na rok 2015 „ kwota 8 000 zł została przyjęta oferta  przez” Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminy w Ulhówku” Załączniki: Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 1 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 2 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 3 WÓJT /-/ Łukasz...