Informacje dotyczące „Czystego Powietrza”

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na  dzień 29/09/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 54 Liczba zawartych umów: 45 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 29 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 858 149,22   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30/06/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 42 Liczba zawartych umów: 39 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 26 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 706 049,22   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 31/03/2023 Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 36 Liczba zawartych umów: 30 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 19 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 400 421,18 zł   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30/12/2022: Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 30 Liczba zawartych umów: 29 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 18 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 367 852,68 zł   Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Ulhówek na dzień 30.11.2022: Liczna złożonych wniosków o dofinansowanie: 28 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 17 Sumaryczna kwota  wypłaconych dotacji: 282 965,88...

Przebudowa drogi gminnej nr 112004L w miejscowości Dyniska od km 0+000 do km 0+410,00

                Gmina Ulhówek w 2021 i 2022 roku realizuje zadanie ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO pod nazwą: RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH   Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 112004L w miejscowości Dyniska od km 0+000 do km 0+410,00 ” Całkowita wartość zadania: 566 967,60 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 108 218,26PLN Krótki opis zadania: Długość przebudowanej drogi 410mb; szerokość nawierzchni 5,00mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie podbudowy z  tłucznia kamiennego gr. 12cm – 2357,4m²; wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca AC11W 50/70 gr. 4cm, warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm – 2275,4m²; wykonanie 11szt. zjazdów; wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych LED; oznakowanie pionowe i poziome; plantowanie korony nasypów i poboczy. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich aktywności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na: – zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu, – poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi, – ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego. Przebudowa przedmiotowej drogi zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do...

Prognozy i ostrzeżenia meteorologiczne

z dnia 03.08.2023 z dnia 25.06.2023 z dnia 23.06.2023 z dnia 14.06.2023 z dnia 09.06.2023 z dnia 06.06.2023 z dnia 05.06.2023 z dnia 04.06.2023 z dnia 30.05.2023 z dnia 11.05.2023 z dnia 09.05.2023 z dnia 08.05.2023 z dnia 07.05.2023 z dnia 01.05.2023 z dnia 07.04.2023 z dnia 04.04.2023 z dnia 03.04.2023 z dnia 31.03.2023 z dnia 26.03.2023 z dnia 26.03.2022 z dnia 25.03.2023 z dnia 24.03.2023 z dnia 13.03.2023 z dnia 01.03.2023 z dnia 28.02.2023 z dnia 24.02.2023 z dnia 21.02.2023 z dnia 19.02.2023 z dnia 17.02.2023 z dnia 15.02.2023 z dnia 14.02.2023 z dnia 09.02.2023 z dnia 03.02.2023 z dnia 01.02.2023 z dnia 31.01.2023 z dnia 25.01.2023 z dnia 20.01.2023 z dnia 20.01.2023 z dnia 19.01.2023 z dnia 19.01.2023 z dnia 18.01.2023 z dnia 17..01.2023 z dnia 16.01.2023 z dnia 11.01.2023 z dnia 05.01.2023 z dnia 04.01.2023 z dnia 04.01.2023 z dnia 02.01.2023 z dnia 20.12.2022 z dnia 19.12.2022 z dnia 17.12.2022 z dnia 16.12.2022 z dnia 16.12.2022 z dnia 16.12.2022 z dnia 15.12.2022 z dnia 14.12.2022 z dnia 13.12.2002 z dnia 13.12.2022 z dnia 09.12.2022 z dnia 08.12.2022 z dnia 07.12.2022 z dnia 05.12.2022 z dnia 02.12.2022 z dnia o1.12.2022 z dnia 30.11.2022 z dnia 29.11.2022 z dnia 27.11.2022 z dnia 23.11.2022 z dnia...

Przerwa w przyjmowaniu wniosków i wydawaniu paszportów

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych, od 8 listopada godz. 14:00 (czasu środkowoeuropejskiego) do 13 listopada 2022 r. organy paszportowe nie będą przyjmować wniosków o wydanie paszportu. W tym okresie nie będzie też można odbierać gotowych dokumentów.   Nowa ustawa i system – wiele korzyści Prosimy o uwzględnienie tych ograniczeń w swoich planach wyjazdowych i zaplanowanie wizyty w urzędzie, najpóźniej 8 listopada 2022 r. lub po 14 listopada 2022 r. Termin wizyty można zarezerwować w systemie e-konsulat. W tym okresie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, organy paszportowe będą mogły wydawać wyłącznie paszporty tymczasowe. Wejście w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i nowego systemu ich wydawania przyniesie liczne udogodnienia. W pierwszej kolejności zniknie konieczność wypełniania papierowego wniosku. Będzie on generowany w systemie przez urzędnika paszportowego, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego. Obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z 10-letnim terminem ważności – teraz będą otrzymywać je dzieci już od ukończenia 12 roku życia. Osoby małoletnie będą też mogły otrzymać w krótkim czasie paszporty tymczasowe, jeśli będzie to uzasadnione ważnymi okolicznościami, takimi jak kontynuacja nauki, rozwój indywidualnych umiejętności lub konieczność zapewnienia im opieki. Uproszczone zostaną zasady pobierania opłat – w miejsce skomplikowanego systemu podwyższania i pomniejszania opłat w określonych przypadkach pojawi się jednolita i przejrzysta tabela opłat. Paszport tymczasowy będą mogły otrzymać osoby przebywające za granicą, które przekroczyły granicę na podstawie dowodu osobistego i utraciły go podczas podróży, a jednocześnie posiadają ważny paszport, ale nie mają do niego dostępu. Posiadacze paszportów zyskają dostęp do takich dodatkowych usług elektronicznych, jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie danych przetwarzanych...