Uroczystości Odpustowe w Krzewicy

Jak co roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (8 kwietnia), mieszkańcy Krzewicy i przybyli goście przeżywali Uroczystość Odpustową. W tym roku Słowo Boże wygłosił i przewodniczył Sumie ks. Stanisław Kiciński – proboszcz parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Żniatynie. Msze Świętą koncelebrował ks. Jan Muda – proboszcz parafii      pw. Świętej Anny – gospodarz uroczystości odpustowych.

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. czytaj dalej…

ZARZĄDZENIE NR 9.2018 WÓJTA GMINY ULHÓWEK z dnia 05 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze.

Na postawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2016.poz.902 z póz.zm.). Wójt Gminy Ulhówek zarządza, co następuje :

§ 1.1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek:

 

stanowisko do spraw  wymiaru podatków i księgowości podatkowej

w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ulhówek

 

2.Ogłoszenie o naborze na stanowisko,o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.Szczegółowe zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze określa Zarządzenie Nr 51.2015 Wójta Gminy Ulhówek  z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek  oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach Gminy Ulhówek.

§ 2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 1. Leszek Bukowski- przewodniczący komisji,
 2. Alina Konefał-Pilip– zca przewodniczącego komisji,
 3. Magdalena Gil– sekretarz komisji,
 4. Alina Pukaluk – członek komisji,
 5. Danuta Drozdziel – członek komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Ulhówek. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

W Ó J T   G M I  N Y

/-/ mgr Łukasz Kłębek

„Pragnieniem naszym oddać Wam chwałę”

18 marca 2018r. w Tarnoszynie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę mordu na mieszkańcach miejscowości. To właśnie w Tarnoszynie 74 lata temu ukraińscy nacjonaliści okrążyli wieś i wymordowali kilkudziesięciu mieszkańców a domy spalili. Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej było jedną z najstraszniejszych zbrodni w historii narodu polskiego. Uroczystości, które od wielu lat, odbywają się w Tarnoszynie to hołd pomordowanym, to hołd ofiarom ludobójstwa polskiego, to hołd poległym, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami. czytaj dalej…

Umowa na drogę Rzeczyca – Hubinek podpisana

14 marca 2018r. w siedzibie zamojskiej delegatury LUW Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek i Skarbnik Gminy Ulhówek Alina Pukaluk podpisali umowę na przebudowę drogi Rzeczyca – Hubinek w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Ogólny koszt zadania – 2853765,40 zł
Kwota dofinansowania – 1447880,00 zł
Wkład własny Gminy – 1447880,00 zł

Gminne Obchody Dnia Kobiet w Szczepiatynie

11 marca 2018r. w świetlicy wiejskiej w Szczepiatynie odbyły się Gminne Obchody Dnia Kobiet. W uroczystości wzięły udział członkinie kół z terenu gminy oraz zaproszeni goście. Wszystkich powitał Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek oraz Gospodarze Uroczystości – w imieniu miejscowego KGW przewodnicząca Maria Kochan i sołtys miejscowości Wiesław Górnicki.

Jak przystało na Dzień Kobiet były życzenia, kwiatki dla pań, piękny tort przygotowany przez panie z Klubu Seniora a nawet szampan.

11 marca to także święto wszystkich sołtysów. Oni również otrzymali życzenia, kwiaty i specjalne podziękowania od Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wojciecha Kawalca i Wójta Gminy Ulhówek Łukasza Kłębka.

Ponieważ 10 marca przypadał Dzień Mężczyzny Panie również stanęły na wysokości zadania składając życzenia i przekazując na ręce Wójta kosz słodkości.

Wieczór uświetniły występy kabaretowe i muzyczne a spotkanie w miłej atmosferze trwało do późnych godzin nocnych i było okazją do wspólnego biesiadowania, rozmów oraz integracji a także chwilowego zapomnienia o codziennych obowiązkach i troskach.

Otwarty konkurs ofert kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OA.4120.1.2018  Ulhówek, 23 marca  2018 r

Wójt Gminy Ulhówek

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. Poz.1817 z późn.zm. ) oraz uchwały Nr XXV/147/2017 Rady Gminy Ulhówek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ulhówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ulhówek na rok 2018

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

I. Rodzaj realizowanego zadania:

„Szkolenie drużyn piłki nożnej i siatkowej; przygotowanie kadry zawodników do rozgrywek międzyklubowych oraz dofinansowanie udziału klubów w zawodach mistrzowskich”.

 

II. Zlecenie realizacji powyższego zadania nastąpi w formie wsparcia, na które przeznaczono kwotę 32 500,00 zł (słownie:trzydzieści dwa tysiące pięćset zł)

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 • Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. Poz. 1817 z późn. zm. ).
 • Oferta winna być zgłoszona wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010r, Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie, w takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania , umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadań określa się na okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.
 2. Podmioty realizujące powyższe zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Pracy o Polityki Społecznej.
 3. Realizacja zadania będzie miała miejsce na terenie Gminy Ulhówek.

 

V. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać (w kopertach zamkniętych) w sekretariacie Urzędu Gminy Ulhówek do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godziny 1500 .
 2. Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok
c) statut

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 16 kwietnia 2018 roku. o godz. 12.00
 2. Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Ulhówek na podstawie protokołu zespołu opiniującego.
 3. Oferty rozpatrywane będą wg następujących kryteriów:
  • spełnienie wymogów formalnych
  • ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  • w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego ocena planowanego udziału środków finansowych własnych;
  • wiarygodność przedsięwzięcia (ocena dotychczasowej współpracy, analiza rzeczowych i kadrowych możliwości organizatorów)
 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek, wBiuletynieInformacjiPublicznejorazna stronie internetowej.

 

VII. Zadania realizowane w poprzednim roku.

W roku 2017 na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dotację otrzymał:

 • Ulhówiecki Ludowy Klub Sportowy „Zryw” – 10 000 zł
 • Gminny Klub Sportowy „Szyszła” Tarnoszyn – 30 000 zł

Wójt Gminy

/-/  Łukasz Kłębek

„Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne

9 marca 2018r. w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Celem konkursu było nabycie i pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń.

Eliminacje nadzorował kpt. Ryszard Neć z Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim. Komisja, której przewodniczył dh Janusz Myszkowski Komendant Gminny ZOSP RP w Ulhówku przeprowadziła najpierw eliminacje pisemne. Następnie zdobywcy największej liczby punktów za test wzięli udział w części ustnej.

W kategorii szkoły podstawowe trzy pierwsze miejsca zajęli: Piotr Grabowski, Oliwer Litkowiec i Paulina Ostrówka. Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się: Piotr Żurowski, Piotr Kawalec i Jan Ozimek. Zdobywcy pierwszych miejsc w obu kategoriach będą  reprezentowali gminę Ulhówek na powiatowym etapie turnieju.

Nagrody  i dyplomy dla zwycięzców oraz pozostałych uczestników wręczali kpt. mgr Ryszard Neć z Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, dh Janusz Myszkowski  i Teresa Senetra – Przewodnicząca Rady Gminy w Ulhówku.

Dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu a zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

Dzień Kobiet w Budyninie

8 marca 2018r. w Budyninie Panie świętowały ten jedyny, wyjątkowy dzień w roku. Na początek Panowie złożyli piękne życzenia, odśpiewali gromkie sto lat i wręczyli każdej z Pań po pięknej róży.

Następnie wszyscy razem świętowali przy suto zastawionych stołach o co zadbało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Sylwią Baran na czele. Pomysłodawcą i organizatorem był radny Tomasz Baran oraz sołtys miejscowości Jolanta Dymek. Gościem honorowym uroczystości był Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek.

Pytali czy posterunek policji jest potrzebny?

8 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Ulhówku odbyły się konsultację społeczne. Tematem spotkania było „Bezpieczeństwo” na terenie gminy Ulhówek i Jarczów. Rok po powstaniu Posterunku Policji w Ulhówku rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie podległym posterunkowi.

Licznie zgromadzonych gości powitał Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek. Na jego terenie i dzięki jego staraniom powstał posterunek. Na początku kierownik posterunku asp. Szczepan Jeleń przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa. Zapoznał zgromadzonych z aplikacjami Moja Komenda i KMZB.

Zgromadzeni goście przedstawili  swoją opinię na temat roku funkcjonowania naszej placówki. Jak można się było spodziewać, mieszkańcy są bardzo zadowoleni z faktu powstania posterunku. Jak większość mówiła, czują się bardziej bezpieczni w życiu codziennym, które tak naprawdę dotyczy ich bezpośrednio m.in. nie boją się   wychodzić po zmroku, ruch pojazdów przejeżdżających przez miejscowości też zwolnił.

Nauczyciel gimnazjum z Ulhówka pochwalił z kolei fakt szybkich działań dotyczących interwencji podejmowanych w szkole. Zaznaczyli, że policjanci działają profilaktycznie, organizowanych jest dużo spotkań.

Na koniec spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  kom. Szymon Mroczek podziękował wszystkim za tak liczne przybycie oraz samorządowcom za  dobrą i owocną współpracę. Młodzież gimnazjalną, która przyszła na spotkanie, zachęcał do wstąpienie w szeregi Policji Polskiej.

Na zakończenie spotkania, z racji dnia Kobiet, Wójt Gminy Ulhówek, wręczył wszystkim Paniom po symbolicznym kwiatku.

Informacje zaczerpnięto ze strony http://tomaszowski.com.pl/ulhowek-pytali-czy-posterunek-policji-jest-potrzebny/

Wręczenie promes

W dniu 7 marca 2018r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się wręczenie umów w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Wojewoda lubelski wręczył także promesy dotacji celowych przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją. Dotacje na łączną kwotę ponad 6,1 mln zł otrzymało w sumie 29 gmin i 2 powiaty.
Promesę na kwotę 96 000zł z rąk wojewody odebrał Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek.

Strona 6 z 26« Pierwsza...45678...20...Ostatnia »
Ulhówek
-0°
pochmurno z przejaśnieniami
wilgotność: 73%
wiatr: 6m/s wsch. - płn. wsch.
-0°
Wt
-2°
Śr
-2°
Czw
Weather from OpenWeatherMap

Kalendarz

Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Paź    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930