Impreza sportowa w miejscowości Tarnoszyn

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn. „Impreza sportowa w miejscowości Tarnoszyn”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r. Celem operacji jest umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno – rozrywkowych poprzez zorganizowanie imprezy sportowej co wpłynie na podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. Całkowita wartość operacji – 29 971,22zł Koszty walifikowalne operacji – 24 180,00zł Wartość dofinansowania – 18 016,00zł  co stanowi 74,51%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W dniu 10.10.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa. a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy W wyniku przeprowadzonego trybu konkurencyjności i równego traktowania wykonawców operację realizowała firma: ADAMEX   Adamek Kazimierz,  23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 56 W ramach realizacji operacji odbyły się : konkursy sportowe, występy lokalnych zespołów wokalno – instrumentalnych prezentujących muzykę rodzinną, degustacja potraw lokalnych. Operacja  został zrealizowana w miejscowości Tarnoszyn.   Wójt  Gminy Łukasz...