,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″

W dniu 13 marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a  Gminą Ulhówek  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Umowa dotyczy wykonania przez beneficjenta inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111992L Ulhówek – Żerniki od km 0+000 do km 3+093  o długości 3,093km” . Gmina Ulhówek  w dniu  5 kwietnia 2017 roku ogłosiła postępowanie przetargowe . Dnia 17 maja 2017 została zawarta Umowa Nr 7/2017 pomiędzy Gminą  Ulhówek, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Łukasza Kłębka a  Firmą : BUDGAR  Leżak Aneta Dąbrowa Tomaszowska 2,  22-600 Tomaszów Lubelski. Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi: 2 345 517,18 zł, dotacja z budżetu państwa:  1 172 758,00 zł, wkład własny: 1 172 759,18zł w tym: 587 083,25zł  udział partnera – Powiat Tomaszowski. Termin zakończenia planowany jest na dzień 31 październik 2017 r. Galeria...