Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ULHÓWEK   W związku z dodatkowym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę, to jest 1 stycznia 2022 r. informuję, że dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ulhówek będzie 7 stycznia 2022 r. (piątek).   W tym dniu, tj. 7 stycznia 2022  (piątek)         Urząd Gminy Ulhówek              będzie nieczynny   W sprawach PILNYCH (sporządzenie aktu zgonu) kontakt z USC Ulhówek pod nr telefonu 695669930         WÓJT GMINY /-/ Łukasz...

Przebudowa drogi gminnej nr 112004L w miejscowości Dyniska

              Gmina Ulhówek w 2021 i 2022 roku realizuje zadanie ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO pod nazwą: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG   Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 112004L w miejscowości Dyniska od km 0+000 do km 0+410,00 ” Całkowita wartość zadania: 566 967,60 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 283 483,00PLN Krótki opis zadania: Długość przebudowanej drogi 410mb; szerokość nawierzchni 5,00mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie podbudowy z  tłucznia kamiennego gr. 12cm – 2357,4m²; wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca AC11W 50/70 gr. 4cm, warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm – 2275,4m²; wykonanie 11szt. zjazdów; wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych LED; oznakowanie pionowe i poziome; plantowanie korony nasypów i poboczy. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich aktywności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na: – zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu, – poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi, – ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego. Przebudowa przedmiotowej drogi zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do pracy. W dniu 18.11.2021roku Wójt Gminy Ulhówek Pan Łukasz Kłębek podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzielenie w roku 2021 – 2022 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowej drogi.    ...

Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie Wójta o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ulhówek

W związku z dodatkowym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę, to jest 25 grudnia 2021 roku informuję, że dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ulhówek będzie 24 grudnia 2021 r. (piątek). W tym dniu tj. 24 grudnia 2021 (piątek) Urząd Gminy Ulhówek będzie nieczynny W sprawach PILNYCH (sporządzenie aktu zgonu) kontakt z USC Ulhówek pod numerem telefonu 695 669 930                                                                               WÓJT GMINY                                                                         /-/ Łukasz...