Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. Aby móc ubiegać się o pomoc: – łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie; – rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu. Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł. Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl. Podstawa prawna: § 13 z rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc w wypełnianiu wniosków i więcej informacji można uzyskać w...

Powszechny Spis Rolny – konkurs dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej

POWSZECHNY SPIS ROLNY 01.09.2020-30.11.2020 Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Pierwszych dwudziestu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego, otrzyma atrakcyjne nagrody! Konkurs dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” –...

„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”

W dniu 15 października 2020r. Wójt Gminy Ulhówek przekazał na ręce Pani Dyrektor Anny Giergasz 24 laptopy zakupione  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W najbliższym czasie kolejne laptopy zostaną przekazane Szkole Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku – 18 laptopów, Zespołowi Szkół Publicznych w Ulhówku  – 29 laptopów. Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronowirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Program umożliwił Gminie Ulhówek łącznie z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakup 71 laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 99.697.18 zł., z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów 3 naszych szkół oraz nauczycieli.  ...