Wójt Gminy Ulhówek ogłasza

OA.0114 .2.2014                                                                                                                                                        Ulhówek, 04 grudnia 2014 r   Wójt Gminy Ulhówek   Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2010r Nr 234 poz.1536 ) oraz uchwały Nr XXXV/210/2014 Rady Gminy Ulhówek z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ulhówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ulhówek na 2015 rok   Ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania  pn. „ Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem”    I. Rodzaj realizowanego zadania: „Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem z terenu gminy Ulhówek”  II. Zlecenie realizacji powyższego zadania nastąpi w formie wsparcia, na które przeznaczono z budżetu gminy na rok 2015 kwotę 10 000 zł  III. Zasady przyznawania dotacji: Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010r nr 234 poz. 1536 ). Oferta winna być zgłoszona wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z...

Wójt Gminy Ulhówek ogłasza

OA.4120.1.2014                                                                                                                                                       Ulhówek, 04 grudnia  2014r Wójt Gminy Ulhówek Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2010r Nr 234 poz.1536 ) oraz uchwały Nr XXXV/210/2014r Rady Gminy Ulhówek z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ulhówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ulhówek na 2015 rok Ogłasza otwarty konkurs ofert kierowany do klubów sportowych na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   I. Rodzaj realizowanego zadania: „Szkolenie drużyn piłki nożnej i siatkowej; przygotowanie kadry zawodników do rozgrywek międzyklubowych oraz dofinansowanie udziału klubów w zawodach mistrzowskich”.  II. Zlecenie realizacji powyższego zadania nastąpi w formie wsparcia, na które przeznaczono z budżetu gminy na rok 2015 kwotę 50 000 zł III. Zasady przyznawania dotacji: Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010r nr 234 poz. 1536 ). Oferta winna być zgłoszona wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru...

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ULHÓWKU

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się zgodnie z tradycją w Ulhówku. Poczty sztandarowe i zaproszeni goście przeszli sprzed budynku urzędu gminy do miejscowego kościoła na uroczystości rocznicowe. Przybyłych powitał i do wspólnego świętowania zaprosił miejscowy proboszcz dr hab. Stanisław Tymosz. Hymn narodowy odśpiewany przez wszystkich rozpoczął uroczystości rocznicowe. Następnie przybyłych powitał i okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy Łukasz Kłębek. Kolejnym punktem obchodów był koncert chóru męskiego „Klucz” z Majdanu Starego. Każda z zaśpiewanych pieśni i piosenek była nagrodzona przez przybyłych gromkimi brawami. Oficjalną część uroczystości zakończył  Apel Pamięci odczytany przez st.chor.szt. Roberta Tamę, który wziął udział w uroczystościach wraz z pocztem sztandarowym i grupą uczniów z ZSP w Łaszczowie. Msza święta w intencji Ojczyzny zakończyła Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w...

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska” Józef Piłsudski WÓJT   GMINY   ULHÓWEK PROBOSZCZ PARAFII p.w. św. M.KOLBEGO w ULHÓWKU zapraszają na GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 Listopada 2014r. o godz. 12.30 w Kościele Parafialnym w Ulhówku   PROGRAM OBCHODÓW: KONCERT CHÓRU MĘSKIEGO „KLUCZ”  z MAJDANU STAREGO WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE APEL PAMIĘCI MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY...

Zakończenie projektu w Tarnoszynie

Piąta edycja Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Jesień na ludową nutę” w Tarnoszynie była jednocześnie podsumowaniem projektu realizowanego pod tym samym tytułem. Realizowany był on wspólnie przez Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” w Tarnoszynie i miejscowe KGW, a współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności przy współpracy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenia Czajnia w Tomaszowie Lubelskim. Przybyłych w niedzielę 19 października do Wiejskiego Domu Kultury w Tarnoszynie uczestników przeglądu, zaproszonych gości i publiczność powitała Lucyna Ozdoba, która poinformowała zebranych o działaniach  podejmowanych w ramach projektu. Zorganizowano wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej, doposażono w różne sprzęty miejscowe KGW, ale przede wszystkim zorganizowano warsztaty artystyczne, których uczestnicy wykonali dekoracje oraz zorganizowano sam przegląd. Na scenie zaprezentowały się następujące zespoły: gospodarze czyli „Tarnina”, „Jaśmin” z Rzeplina, „Czeremcha” z Pienian, „Kalina” z Wożuczyna, „Wierszczyckie Echo” z Wierszczycy i „Deus Pro Nobis” z Tarnoszyna. Po zakończeniu występów każdy zespół został uhonorowany pamiątkowym dyplomem i okolicznościową statuetką które wręczyli Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek i radny Rady Powiatu Tomaszowskiego Wojciech Kawalec. Wspólna fotografia wszystkich uczestników przeglądu zakończyła część...

Otrzymali grant

Od 1 września KGW Tarnoszyn i Zespół „Tarnina” realizują projekt „Jesień na ludową nutę”. Grant w wysokości 5999 PLN pozyskano ze Stowarzyszenia Czajnia, lokalnego operatora programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii .Finansuje to Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Zorganizowane zostaną warsztaty artystyczne oraz wspólne śpiewanie w miejscowej świetlicy. Projekt trwa do 30...

Dożynki w Machnówku

Zgodnie z tradycją po zakończeniu żniw przyszedł czas na dożynki. Tegoroczne zorganizowano w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Machnówku. Były to jednocześnie dożynki gminne. W niedzielne południe 31 sierpnia korowód dożynkowy prowadzony przez sołtysa wsi Andrzeja Króla oraz Halinę Górnicką przy śpiewie okolicznościowych piosenek udał się do miejscowej świątyni na zasadniczą i najważniejszą część uroczystości; dziękczynną mszę świętą. Delegacje z poszczególnych wiosek ustawiły przy ołtarzu przyniesione wieńce, chleby i inne wypieki. Starostowie dożynek Danuta Lis z Machnówka i Tomasz Pawłowski z Korczmina przekazali Wójtowi Gminy Ulhówek Łukaszowi Kłębkowi piękny bochen chleba. Wójt podziękował za ten dar i obiecał, że najważniejszym jego staraniem i działaniem będzie,aby tego chleba nie zabrakło nikomu z mieszkańców gminy.Następnie powitał wszystkich przybyłych i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Uroczystą liturgię oraz kazanie wygłosił ks. Wiesław Mokrzycki – Dziekan Dekanatu Tarnoszyn. Mówił o trudzie pracy na roli, niemożliwości przewidzenia ilości i jakości zbiorów, ale także o świętowaniu dnia pańskiego. Wskazywał również ,że praca powinna być rozpoczynana i wykonywana w Imię Pańskie, aby Pan Bóg jej błogosławił. Nawiązał także do sytuacji za wschodnią granicą Polski, którą widać przez otwarte drzwi świątyni. Zakończenie walk i pomoc tym najsłabszym, którzy najbardziej cierpią przy wszystkich konfliktach powinna być najważniejszym zadaniem rządzących. Po zakończeniu mszy starostowie dożynek oraz gospodynie z poszczególnych sołectw częstowali wszystkich chlebem oraz różnymi wypiekami. Korowód dożynkowy udał się następnie na boisko, gdzie odbywała się część festynowa. KRUS PT w Tomaszowie Lubelskim zorganizował tradycyjny konkurs dla rolników, na scenie zaprezentowały się „Złote Kłosy”, „Tarnina”, „Jaśmin”, kapela „Wygibusy”z Biłgoraja. Chętni mogli popływać kajakiem lub rowerem wodnym po stawie. Wieczorem odbyła się zabawa...

Uroczystości w Korczminie-Staivce

Już po raz 11 w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa obyły się odpustowe uroczystości w Korczminie-Staivce. Zgodnie z tradycją najpierw modlono się w Korczminie, skąd procesyjnie z ikoną udano się w kierunku granicy. Po odprawie granicznej pątników z Polski, których prowadzili Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kębek, Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Senetra oraz Sekretarz Gminy Alina Konefał-Pilip powitali przedstawiciele lokalnych władz ukraińskich i tamtejszego kościoła greckokatolickiego.  Nabożeństwo ekumeniczne odprawili wspólnie ks. Stefan Batruch, Bohdan Hrynda, Roman Woźniak(kapelan ukraińskich pograniczników), Iwan Korycki oraz proboszczowie z Machnówka i Żniatyna. W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciel starosty tomaszowskiego Robert Kuźniarz i Wójt Gminy Bełżec – Andrzej Adamek. Zarówno w kazaniu, jak i później w krótkich przemówieniach gości najważniejsze były apele o zaprzestanie walk i pokój nie tylko na wschodzie Ukrainy ale wszędzie tam, gdzie giną niewinni ludzie. Po zakończeniu uroczystości  wszystkich jej uczestników zaproszono na posiłek przygotowany przez Centrum Integracji Społecznej w...

Złoty Jubileusz

Co najmniej 50 lat w związku małżeńskim przeżyły pary z gminy Ulhówek, które w sobotę 23 sierpnia przybyły do Ulhówka. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą w intencji jubilatów odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił dr. hab. Stanisław Tymosz. Następnie wszyscy udali się do gimnazjum na dalszy ciąg obchodów jubileuszu. Przybyłych powitała Kierownik USC w Ulhówku Halina Machalska. Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP wręczył Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek. W akcie dekoracji towarzyszyli mu Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek – Teresa Senetra oraz Sekretarz Gminy Alina Konefał-Pilip. Życzenia w imieniu własnym oraz władz powiatu każdej parze składał także starosta tomaszowski Jan Kowalczyk. Odznaczeni zostali: Krystyna i Edward Branewscy, Maria i Jan Brzozowscy, Zofia i Jan Gajda, Genowefa i Stanisław Gontarz, Stanisława i Aleksander Haraszczuk, Irena i Mieczysław Hytryniewicz, Maria i Jan Jaśków, Danuta i Józef Kuśmierz, Franciszka i Bronisław Kurpisz, Zofia i Ludomir Kluczek, Mari i Tadeusz Klimańscy, Genowefa i Michał Kucharczuk, Lucyna i Kazimierz Ligoda, Władysława i Paweł Lewandowscy, Elżbieta i Janusz Łyś, Janina i Zdzisław Majewscy, Bogusława i Tadeusz Mroczkowscy, Marianna i Eugeniusz Piękny, Leokadia i Wacław Schabek, Mieczysława i Michał Stochmalowie, Czesława i Edward Sendeccy, Maria i Piotr Skabluk, Czesława i Antoni Soroka, Stefania i Eugeniusz Sadło, Marianna i Adam Skiba, Janina i Jan Typek, Halina i Ryszard Winogrodzcy, Jadwiga i Marian Wołoszyńscy, Janina i Tadeusz Wawrzusiszyn, Maria i Zygmunt Zubiak. Wspólna fotografia zakończyła część oficjalną. Ostatnim elementem obchodów jubileuszu był uroczysty obiad. Z koncertami dla jubilatów wystąpiły „Tarnina”, „Jaśmin” i „Tomaszowska Kapela Podwórkowa”....