Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ULHÓWEK z dnia 19.03.2024 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 81, 82 i 83 w obrębie Rzeplin-Osada z zastosowaniem postępowania uproszczonego   Na podstawie art. 27b ust. 4 pkt 4 lit. d i art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o prowadzeniu w dniach od 19.03.2024 r. do 03.04.2024 r.  konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 81, 82 i 83 w obrębie Rzeplin-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z zastosowaniem postępowania uproszczonego. Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek, ul. Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek, pokój nr 17A w godzinach pracy urzędu, a także opublikowany na stronie: http://www.ulhowek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu. Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu planu miejscowego informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w ww. miejscu. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zbierania uwag. Uwagi należy składać do dnia 03.04.2024 r. do Wójta Gminy Ulhówek na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za...

Komunikat do producentów ziemniaków

K O M U N I K A T Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Lublinie   DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW (innych niż sadzeniaki)   Producent ziemniaków przeznaczonych na cele np. konsumpcyjne czy do przerobu przemysłowego, który: uprawia i sprzedaje ziemniaki – niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha – niezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji na paszę podlega obowiązkowi wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa   Brak wymaganego wpisu do ww. rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł   (Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawę i sprzedaż mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1592)). Wpis do ww. rejestru jest dokonywany na wniosek składany do oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jest on bezpłatny Wykaz oddziałów i danych do kontaktu znajduje się na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności   Sprzedawane ziemniaki: przeznaczone na rynek polski – muszą być oznakowane numerem wpisu do rejestru, przeznaczone do innych państw członkowskich Unii Europejskiej – muszą być zaopatrzone w paszporty roślin – wydawane tylko przez Inspekcję Szczegółowe informacje – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dane adresowe na stronie internetowej www.piorin.gov.pl, tel. 81 74 40 326 wewn. 36 lub...

DRAGON – 24 – Komunikat linia narracji StratCom

Szanowni Państwo, mając na uwadze wzmocnienie treści przekazu Zwierzchnika Sił Zbrojnych Prezydenta RP oraz Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej w kolejnych etapach ćwiczenia DRAGON 24, uprzejmie proszę o zamieszczenie w Państwa kanałach komunikowania skierowanych do społeczeństwa nw. linie narracji, celem dotarcia z informacją do szerokiego grona odbiorców. Ćwiczenie DRAGON 24 jest największym narodowym ćwiczeniem taktycznym z wojskami realizowanym od czasu wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i zakończenia zimnej wojny przeprowadzonym z udziałem wojsk sojuszu i realizowanym pod kierownictwem polskiego dowódcy. Ćwiczenie na obecnym etapie potwierdza zdolności żołnierzy SZ RP oraz wojsk Sojuszu do współdziałania i obrony wszystkich jego państw w ramach obrony kolektywnej szczególnie tych, które usytuowane są na wschodniej flance Sojuszu. Ćwiczenie DRAGON 24 poprzedza 25 rocznicę wstąpienia Polski do NATO a planowane i prowadzone przez ćwiczące wojska działania mają charakter defensywny, stanowiąc odpowiedź na potencjalne zagrożenia płynące z agresywnej polityki naszych wschodnich sąsiadów. Ćwiczenie to jest wyrazem gotowości Sił Zbrojnych RP do udzielenia wsparcia i pomocy innym państwom bałtyckim w ramach kolektywnej obrony Sojuszu w przypadku agresji na ich terytorium. Ćwiczenie DRAGON 24 jest elementem sojuszniczego zestawu kilkunastu ćwiczeń narodowych i międzynarodowych pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER 24, które stanowią pokaz zdolności, gotowości i determinacji wszystkich państw do obrony terytorium NATO. Budowane podczas ćwiczenia DRAGON 24 zdolności komunikują czytelnie ewentualnym agresorom potencjał odstraszania mówiący o zjednoczeniu, solidarności i interoperacyjności sił Sojuszu. Jest to również prezentacja odpowiedzialności NATO w reagowaniu na potencjalne zagrożenia. Ćwiczenie DRAGON 24 stanowi pokaz zdolności Sojuszu w domenie militarnej i pozamilitarnej w wymiarze praktycznego wypełniania misji NATO w ramach Ćwiczenie nie stanowi zagrożenia dla jakiegokolwiek państwa, ale jest wyrazem wypełniania zobowiązań sojuszniczych, podnoszenia zdolności...