Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek
Cyberbezpieczny Samorząd

Informujemy, że Gmina Ulhówek w odpowiedzi na złożony wniosek w ramach Konkursu Grantowego pn. “Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, zakwalifikowała się do dofinansowania w kwocie 337 890,00 zł.

Zgodnie z celem projektu wsparcie grantowe dla gminy, przyczyni się do:

  • wdrożenia lub aktualizacji w gminie polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
  • wdrożenia w gminie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • wdrożenia w gminie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
  • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji pracowników gminy kluczowych z punktu widzenia SZBI wdrożonego
    w urzędzie,
  • przeprowadzenia w gminie audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Zgodnie z podpisaną umową Gmina Ulhówek zobowiązana jest zrealizować projekt w okresie maksymalnie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Urząd Gminy Ulhówek

Projekt Cyfrowa Gmina

Informujemy, że Gmina Ulhówek w odpowiedzi na złożony wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, otrzymała wsparcie w wysokości 133 650,00zł

Projekt ma na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu Gmina Ulhówek planuje m.in. zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup stacji roboczych,  dostosowanie strony Gminy Ulhówek do standardów WCAG 2.1 oraz  uruchomienie usług publicznych w postaci portalu podatkowego prezentującego stan rozliczeń podatków i opłat lokalnych z możliwością zdalnej płatności elektronicznej oraz w składaniem formularzy elektronicznych (deklaracji i informacji) związanych podatkami i opłatami lokalnymi.

Urząd Gminy Ulhówek

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że Gmina Ulhówek w odpowiedzi na złożony wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, otrzymała wsparcie w wysokości 480 000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wsparciem zostanie objętych 192 dzieci.

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W ramach projektu Gmina Ulhówek planuje zakup dla uczestników projektu laptopów z  niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną. W tym momencie czekamy na podpisanie umowy o powierzenie grantu. Kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Gmina Ulhówek zobowiązana jest zrealizować projekt w okresie maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Urząd Gminy Ulhówek