Deklaracja dostępności

 1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Ulhówek (ul. Kościelna 1/1, 22-678 Ulhówek, tel: 84 661 60 04, fax: 84 661 60 44, e-mail: sekretariat@ulhowek.eurzad.eu, gmina@ulhowek.eurzad.eu), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Gminy Ulhówek.

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

 1. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Słomiany, e-mail: tslomiany@ulhowek.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 846616004. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.
 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnych lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, a na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o która stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą  alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności  lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony
 1. Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. W budynku brak toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Ulhówek posiada parking ogólnodostępny. Na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na  parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych a art.20a,art .20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z póz.zm.)

 1. Informacje dodatkowe

Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz:

tablica multimedialna( informacyjna) umieszczona na parterze.

Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełnić lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies.

Urząd Gminy Ulhówek Biuletyn Informacji Publicznej

adres ul. Kościelna 1/1,

22-678 Ulhówek, telefon 84 6616004- Centralka

fax 84 6616044

adres e-mail: sekretariat@ulhowek.eurzad.eu, gmina@ulhowek.eurzad.eu

strona: www.ulhowek.pl