Ciepłe Mieszkanie

Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek

zaprasza do zapoznania się z informacją dotyczącą programu „Ciepłe Mieszkanie” i możliwości skorzystania z dofinansowania

OGŁOSZENIE

Gmina Ulhówek planuje przystąpić do Programu „CIEPŁE MIESZKANIE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE” dla gmin z terenu województwa lubelskiego.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej (tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej (tj. wymiana stolarki okiennej i   drzwiowej) w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym w budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w  rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania tj.:

  1. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

– jeżeli budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy,

– gdy dochód roczny osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,

– gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym, wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a  2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, wydawanym na zasadach kreślonych w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

– gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a  1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym; lub ma ona ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie;

  1. wspólnotom mieszkaniowym (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:
1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

–  podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,

– podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
–  najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie: do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Żeby Gmina Ulhówek mogła złożyć wniosek o dofinansowanie i przystąpić do Programu „CIEPŁE MIESZKANIE”, a tym samym umożliwić Państwu możliwość aplikowania o środki, musimy zbadać zainteresowanie chęcią uczestnictwa w Programie.

W związku z powyższym, zachęcamy osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu do składania DEKLARACJI.

Wypełnione deklaracje należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2023r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Ulhówek, ul. Kościelna 1/1, w godzinach funkcjonowania Urzędu tj. 7.00 – 15.00;

2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Ulhówek, ul. Kościelna 1/1, 22-678 Ulhówek (decyduje data wpływu do Urzędu);

3) drogą elektroniczną wysyłając podpisany formularz na adres e-mail: gmina@ulhowek.eurzad.eu

OSOBA DO KONTAKTU:  AGNIESZKA LEWANDOWSKA  pokój nr. 15

Tel: 84 66 16 004 wew.42

POBIERZ DEKLARACJĘ:

Deklaracja zainteresowania uczestnictwem w Programie „CIEPŁE MIESZKANIE” – wersja edytowalna

Deklaracja zainteresowania uczestnictwem w Programie „CIEPŁE MIESZKANIE” – wersja pdf

Wypełniona deklaracja nie jest wnioskiem o dofinansowanie – stanowi ona jedynie formę wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w Programie „CIEPŁE MIESZKANIE”.

Przed wypełnieniem i złożeniem deklaracji należy zapoznać się z programem priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie oraz na stronie WFOŚiGW w Lublinie www.wfos.lublin.pl lub https://www.wfos.lublin.pl/nabor-2023.html.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – Regulamin
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – Wykaz kosztów kwalifikowanych część 1-3
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – Wykaz kosztów kwalifikowanych część 4

Wójt Gminy Ulhówek

/-/ Łukasz Kłębek