Przebudowa drogi gminnej w Żernikach

„Przebudowa drogi gminnej nr 112009L w m. Żerniki od km 0+000 do km 0+516,5km” Dofinansowanie: 205 975,00zł. Środki Gminy Ulhówek: 88 275,44zł. Całkowita wartość inwestycji: 294 250,44zł. Termin zakończenia robót: 30.07.2021r. Droga gminna nr 112009L w sposób bezpośredni łączy dwie drogi, drogę powiatową z drogą gminną wspólnie tworząc sieć dróg publicznych. Droga powiatowa nr 3516L Górno-Typin – Telatyn biegnąc w kierunku zachodnim w m. Górno łączy się z dr. wojewódzką nr 850 – wyższej kategorii, która w m. Tomaszów Lub. Łączy się z drogą krajową nr E17 – wyższej kategorii prowadząca do granicy państwa i granicy Unii Europejskiej, – biegnąc w kierunku północn0-wschodnim w m. Telatyn łączy się z droga wojewódzka nr 852. Realizacja inwestycji przyczyni się do zniesienia bariery komunikacyjnej poprzez połączenie z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, które w konsekwencji wpłynie na poprawę dostępności czasowej na naszym obszarze. Tym samym realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia oraz rozwój produkcji rolnej. Ponadto pozwoli poprawić komunikację mieszkańców miejscowości Żerniki z centrum gminy jak też powiatu. Realizacja inwestycji stworzy możliwość przeniesienia ruchu na dana drogę w sytuacjach nagłych – ratujących mienie i życie. Przebudowa drogi gminnej nr 112009L zmierza do poprawy parametrów technicznych drogi oraz doprowadzi do jednorodności sieci dróg gminnych z powiatowymi, poprzez zrównanie nośności do 8KN. Na drodze o długości 516,5mb zostanie przebudowana istniejąca nawierzchnia poprzez wyrównanie i wzmocnienie kruszywem stabilizowanym cementem o gr. 12cm i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej o gr. 7cm, obustronne poszerzenie o 0,5m jezdni do szer. 4m, obustronne utwardzenie poboczy szer. po 0,5m, konserwacja rowów, przebudowa zjazdów, ustawienie barier przy przepuście w km 0+257 i ustawienie znaków drogowych....

Uroczystości w Tarnoszynie

19 marca odbyła się pierwsza część uroczystości pod pomnikiem w Tarnoszynie. W 77 rocznicę mieszkańcy Tarnoszyna oddali hołd pomordowanym przez UPA przodkom. Wspólnie odmówiono modlitwę, odśpiewano hymn państwowy a przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce, zapalono również znicze. Po raz pierwszy w uroczystości brała udział Drużyna Harcerska z Ulhówka „Orlęta Ulhówieckie”. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, Proboszcz miejscowej parafii ks.Władysław Gudz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnoszynie Anna...

Informacja dla mieszkańców

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW   Szanowni Mieszkańcy Informuję, że od 1 stycznia 2021r. usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Ulhówek świadczy: Spółdzielnia Socjalna Cisówka II z siedzibą w Ulhówku, ul. Tomaszowska 131, 22-678 Ulhówek. Od 1 stycznia 2021r. na terenie Gminy Ulhówek obowiązują następujące opłaty: 18 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny; 36 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel danej nieruchomości, położonej na obszarze Gminy Ulhówek, uiszcza w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; Spółdzielnia Socjalna Cisówka II zobowiązała się, że zmieszane odpady komunalne zostaną przekazane do następującej instalacji : ZZO Łasków, ZZO Korczów, ZZO Srebrzyszcze, RZZO Dębowiec. Wykonawca zobowiązuje się, że odpady „zielone” (odpady ulegające biodegradacji) zostaną przekazane do następującej instalacji : ZZO Korczów, RZZO Dębowiec. Osiągnięty przez Gminę Ulhówek poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami papieru, metalu tworzyw sztucznych i szkła w 2020 roku wyniósł 40,25%. Został utworzony PSZOK w Dyniskach Nr 80 zabudowana częścią byłego składowiska odpadów w którym mieszkańcy Gminy Ulhówek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywne zebrane odpady. PSZOK funkcjonuje jeden dzień w miesiącu w godz. 8.00 do 15.00. W PSZOK mieszkańcy Gminy będą mogli bezpłatnie zostawić zebrane odpady w szczególności: Szkło; Papier; Tworzywa sztuczne; Wielkogabarytowe; BIO; Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; Opony Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony zbierane zgodnie z harmonogramem przez Spółdzielnie Cisówkę II . 6.Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane są z terenu nieruchomości raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem...