Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ULHÓWEK   W związku z dodatkowym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę, to jest 1 stycznia 2022 r. informuję, że dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ulhówek będzie 7 stycznia 2022 r. (piątek).   W tym dniu, tj. 7 stycznia 2022  (piątek)         Urząd Gminy Ulhówek              będzie nieczynny   W sprawach PILNYCH (sporządzenie aktu zgonu) kontakt z USC Ulhówek pod nr telefonu 695669930         WÓJT GMINY /-/ Łukasz...

Przebudowa drogi gminnej nr 112004L w miejscowości Dyniska

              Gmina Ulhówek w 2021 i 2022 roku realizuje zadanie ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO pod nazwą: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG   Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 112004L w miejscowości Dyniska od km 0+000 do km 0+410,00 ” Całkowita wartość zadania: 566 967,60 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 283 483,00PLN Krótki opis zadania: Długość przebudowanej drogi 410mb; szerokość nawierzchni 5,00mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie podbudowy z  tłucznia kamiennego gr. 12cm – 2357,4m²; wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca AC11W 50/70 gr. 4cm, warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm – 2275,4m²; wykonanie 11szt. zjazdów; wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych LED; oznakowanie pionowe i poziome; plantowanie korony nasypów i poboczy. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich aktywności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na: – zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu, – poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi, – ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego. Przebudowa przedmiotowej drogi zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do pracy. W dniu 18.11.2021roku Wójt Gminy Ulhówek Pan Łukasz Kłębek podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzielenie w roku 2021 – 2022 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowej drogi....

Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie Wójta o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ulhówek

W związku z dodatkowym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę, to jest 25 grudnia 2021 roku informuję, że dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Ulhówek będzie 24 grudnia 2021 r. (piątek). W tym dniu tj. 24 grudnia 2021 (piątek) Urząd Gminy Ulhówek będzie nieczynny W sprawach PILNYCH (sporządzenie aktu zgonu) kontakt z USC Ulhówek pod numerem telefonu 695 669 930                                                                               WÓJT GMINY                                                                         /-/ Łukasz...

Komunikat Granty PGR

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI NA GRANTY PGR   Gmina Ulhówek zwraca się z prośba do wszystkich osób, które złożyły wnioski na granty PGR o pilny kontakt w celu potwierdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów m.in. związanych z potwierdzeniem pokrewieństwa między wnioskodawcą , a członkiem rodziny pracującym w przeszłości w PGR.   Kontakt: Urząd Gminy Ulhówek pokój 17a, tel. 84 66 160 04 wew. 24, 25 e-mail:...

Zaproszenie do składania wniosków

W związku aplikowaniem przez Gminę Ulhówek w konkursie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  informuję,  że w dniach 05.10.2021r. – 22.10.2021r. odbędzie się do nabór dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie. Program zakupu sprzętu komputerowego dotyczy głównie wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR-ów. Gmina Ulhówek znajduje się na liście Gmin uprawnionych do aplikowania o środki. Osoby zainteresowane, proszone są o składanie Oświadczeń wraz z załącznikami w szkołach na terenie Gminy Ulhówek lub Urzędzie Gminy Ulhówek, pokój nr 11 (piętro )- , tel.. 84 66 16 004 w. 28   Termin składania oświadczeń: 05.10.2021r. – 22.10.2021r. DO POBRANIA Oświadczenie opiekunka prawnego Oświadczenie ucznia Obowiązek informacyjny Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych...

Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w Rzeplinie

  Gmina Ulhówek w 2021roku realizuje zadanie ze środków Budżetu Państwa pod nazwą: „REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA, PRZEZNACZONA NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH” Nazwa zadania: „Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego od km 0+050 do km 0+486 w ciągu drogi gminnej nr 112020L w miejscowości Rzeplin gmina Ulhówek” Całkowita wartość zadania: 359 179,43 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 287 343,00PLN Krótki opis zadania: Długość przebudowanego odcinka 436mb; szerokość nawierzchni 3,60mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; profilowanie i zagęszczanie podłoża; warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy 10cm -1562,40m²; wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Rm = 2,5MPa gr. warstwy 10cm -1562,40m²; wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych nowych 300 x 150 grubość 15cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm – 1302,00m²; wykonanie ścieków w nawierzchni z korytek betonowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm; plantowanie korony nasypów i poboczy; obsiew poboczy trawą; wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu...

Program „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze” Informujemy, że w Urzędzie Gminy Ulhówek uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna. Punkt konsultacyjno – informacyjny czynny jest w dniach: – poniedziałek i środa w godz. 8.00 do 13.00 – wtorek i czwartek w godz. 10.00 do 15.00 Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze”. Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: https://beneficjent.wfosigw.lublin.pl/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/ . ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO: – udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, – wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, – pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie, PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”: „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów: 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowani Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są: – aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do...