Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2022

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulhówku  informuje, że realizuje na podstawie art.150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “ Posiłek w szkole i w domu ”  na lata 2019 – 2023, Moduł 1  i  2  . Na dofinansowanie realizacji zadania wojewoda udziela  dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 113 000,00 zł (słownie : sto trzynaście tysięcy złotych 00/100 gr ) to jest na dofinansowanie wsparcia i udzielenia  pomocy. Wartość finansowania przez Gminę w/w zadania ze środków własnych  wynosi 28 250,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł 00/100gr). Całkowita wartość zadania : 141 250,00 zł.  Świadczenie w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu” Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 164,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł. pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Świadczenie przyznawane jest w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Świadczenie pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu” Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 164,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł. pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Przyznawane w formie świadczenia...

Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w Rzeplinie

  Gmina Ulhówek w 2021roku realizuje zadanie ze środków Budżetu Państwa pod nazwą: „WOJEWÓDZKI PROGRAM LIKWIDACJI OSUWISK I OCHRONY WĄWOZÓW LESSOWYCH PRZED EROZJĄ” Nazwa zadania: „Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego od km 0+050 do km 0+486 w ciągu drogi gminnej nr 112020L w miejscowości Rzeplin gmina Ulhówek” Całkowita wartość zadania: 359 179,43 PLN Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 287 343,00PLN Krótki opis zadania: Długość przebudowanego odcinka 436mb; szerokość nawierzchni 3,60mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; profilowanie i zagęszczanie podłoża; warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy 10cm -1562,40m²; wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Rm = 2,5MPa gr. warstwy 10cm -1562,40m²; wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych nowych 300 x 150 grubość 15cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm – 1302,00m²; wykonanie ścieków w nawierzchni z korytek betonowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm; plantowanie korony nasypów i poboczy; obsiew poboczy trawą; wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu...