Ostrzeżenie – nieprawdziwa ulotka

Szanowni Państwo, W ostatnim czasie zauważono w kilku gminach województwa lubelskiego fałszywe ulotki. Informacje zawarte w tych materiałach są nieprawdziwe i mogą wprowadzać Państwa w błąd. Prosimy wszystkich Państwa  o zachowanie ostrożności i sprawdzania źródeł informacji, zwłaszcza przed podjęciem jakichkolwiek działań na ich...

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ULHÓWEK z dnia 19.03.2024 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 81, 82 i 83 w obrębie Rzeplin-Osada z zastosowaniem postępowania uproszczonego   Na podstawie art. 27b ust. 4 pkt 4 lit. d i art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o prowadzeniu w dniach od 19.03.2024 r. do 03.04.2024 r.  konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 81, 82 i 83 w obrębie Rzeplin-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z zastosowaniem postępowania uproszczonego. Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek, ul. Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek, pokój nr 17A w godzinach pracy urzędu, a także opublikowany na stronie: http://www.ulhowek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu. Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu planu miejscowego informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w ww. miejscu. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zbierania uwag. Uwagi należy składać do dnia 03.04.2024 r. do Wójta Gminy Ulhówek na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za...