Dodatek węglowy

W myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz.1692). Dodatek  węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Wniosek o wypłatę dodatku trzeba złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ulhówku – osobiście w urzędzie pok. 1 i pok. 9 drogą elektroniczną przez platformę E – PUAP lub drogą pocztową do poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do...

Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Ulhówek z dnia 25 lipca 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2022 r.,poz.1327 z późn. zm.) w zakresie przyjęcia projektu rocznego programu współpracy gminy Ulhówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie na rok 2023. Zarządzenie Wójta Projekt...

Konsultacje społeczne w Gminie Ulhówek

Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Ulhówek do udziału w Konsultacjach Społecznych, które odbędą się dnia 25 lipca 2022r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy...

Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2022

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulhówku  informuje, że realizuje na podstawie art.150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “ Posiłek w szkole i w domu ”  na lata 2019 – 2023, Moduł 1  i  2  . Na dofinansowanie realizacji zadania wojewoda udziela  dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 113 000,00 zł (słownie : sto trzynaście tysięcy złotych 00/100 gr ) to jest na dofinansowanie wsparcia i udzielenia  pomocy. Wartość finansowania przez Gminę w/w zadania ze środków własnych  wynosi 28 250,00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł 00/100gr). Całkowita wartość zadania : 141 250,00 zł.  Świadczenie w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu” Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 164,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł. pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Świadczenie przyznawane jest w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Świadczenie pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu” Może być przyznane, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 164,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł. pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Przyznawane w formie świadczenia...

Wsparcie w ramach projektu CYFROWA GMINA

Gmina Ulhówek otrzymała wsparcie w ramach projektów grantowych CYFROWA GMINA oraz GRANTY PPGR   Informujemy, że Gmina Ulhówek w odpowiedzi na złożony wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, otrzymała wsparcie w wysokości 133650,00zł Projekt ma na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu Gmina Ulhówek planuje m.in. zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup stacji roboczych,  dostosowanie strony Gminy Ulhówek do standardów WCAG 2.1 oraz  uruchomienie usług publicznych w postaci portalu podatkowego prezentującego stan rozliczeń podatków i opłat lokalnych z możliwością zdalnej płatności elektronicznej oraz w składaniem formularzy elektronicznych (deklaracji i informacji) związanych podatkami i opłatami lokalnymi. Informujemy, że Gmina Ulhówek w odpowiedzi na złożony wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, otrzymała wsparcie w wysokości 480000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wsparciem zostanie objętych 192 dzieci. Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. W ramach projektu Gmina Ulhówek planuje zakup dla uczestników projektu laptopów z  niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną. W tym momencie czekamy na podpisanie umowy o powierzenie grantu. Kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Gmina Ulhówek zobowiązana jest zrealizować projekt w okresie maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania...