Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczyca

W dniu 12 października 2018 r. odbył się końcowy  odbiór  robót  budowlanych  drogi  i jednocześnie  przekazano do użytku  drogę  gminną  nr 111927L  w miejscowości Rzeczyca o łącznej dł. 2827 mb  i szerokości 5,5m. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L  o długości 2,827 km w miejscowości Rzeczyca” zrealizowane   w ramach “ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach przebudowy zostały wykonane roboty przygotowawcze na długości 2,827km; na długości 2,042 km poszerzono jezdnię do szerokości 2,75 m; zmodernizowano skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3522L,  z drogą gminną nr 112006L,  wybudowano  chodnik o długości 930mb; ułożono nawierzchnię  z mieszanek mineralno-bitumicznych na całej długości  o grubości 4 cm warstwa wiążąca + 3cm warstwa ścieralna, przebudowano 64 zjazdów indywidualnych i 7 zjazdy publiczne; wykonano przepusty drogowe Fi 50-510m, Fi 80-10m, Fi 60- 9m, wykonano odwodnienie drogi za pomocą rowów o długości 2806mb.,  wykonano przejścia dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem – 11m2; utwardzono plac o pow. 220m²; wiaty przystankowe z peronem – 2 szt., ustawiono  11szt. pionowych  znaków drogowych oraz  2 znaki aktywne, pomalowano przejścia dla pieszych; wykonano roboty wykończeniowe tj. plantowanie poboczy i obsianie poboczy i skarp trawą. W wyniku przebudowy drogi wzrosła nośność drogi do 80kN/oś. Kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi  –  2 717 692,55 zł. Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi  – 1 358 846,00 zł. Wkład własny  Gminy Ulhówek wynosi  – 1 358 846,55 zł.  ...

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku. Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.  ...