Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Przebudowa drogi gminnej w Żernikach

Przebudowa drogi gminnej nr 112009L w m. Żerniki od km 0+000 do km 0+516,5km”

Dofinansowanie: 205 975,00zł.

Środki Gminy Ulhówek: 88 275,44zł.

Całkowita wartość inwestycji: 294 250,44zł.

Termin zakończenia robót: 30.07.2021r.

Droga gminna nr 112009L w sposób bezpośredni łączy dwie drogi, drogę powiatową z drogą gminną wspólnie tworząc sieć dróg publicznych.

Droga powiatowa nr 3516L Górno-Typin – Telatyn biegnąc w kierunku zachodnim w m. Górno łączy się z dr. wojewódzką nr 850 – wyższej kategorii, która w m. Tomaszów Lub. Łączy się z drogą krajową nr E17 – wyższej kategorii prowadząca do granicy państwa i granicy Unii Europejskiej, – biegnąc w kierunku północn0-wschodnim w m. Telatyn łączy się z droga wojewódzka nr 852.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zniesienia bariery komunikacyjnej poprzez połączenie z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, które w konsekwencji wpłynie na poprawę dostępności czasowej na naszym obszarze. Tym samym realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia oraz rozwój produkcji rolnej. Ponadto pozwoli poprawić komunikację mieszkańców miejscowości Żerniki z centrum gminy jak też powiatu. Realizacja inwestycji stworzy możliwość przeniesienia ruchu na dana drogę w sytuacjach nagłych – ratujących mienie i życie.

Przebudowa drogi gminnej nr 112009L zmierza do poprawy parametrów technicznych drogi oraz doprowadzi do jednorodności sieci dróg gminnych z powiatowymi, poprzez zrównanie nośności do 8KN. Na drodze o długości 516,5mb zostanie przebudowana istniejąca nawierzchnia poprzez wyrównanie i wzmocnienie kruszywem stabilizowanym cementem o gr. 12cm i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej o gr. 7cm, obustronne poszerzenie o 0,5m jezdni do szer. 4m, obustronne utwardzenie poboczy szer. po 0,5m, konserwacja rowów, przebudowa zjazdów, ustawienie barier przy przepuście w km 0+257 i ustawienie znaków drogowych.

 

Data opublikowania: 14:01, 28 maja 2021

Kategorie: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych