Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Zgodnie z zawartą umową odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ulhówek realizowane jest przez Spółdzielnię Socjalną „Cisówka II” Ulhówek.

Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem dostępnym poniżej.


Szanowni mieszkańcy z uwagi na obowiązek osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez Naszą Gminę, udostępniamy do wypełnienia przez mieszkańców Naszej Gminy ankietę, która dotyczy zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy w Ulhówku jedynie przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które jest zobowiązana osiągnąć gmina.

WYPEŁNIENIE ANKIETY DOTYCZY  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY KORZYSTAJĄ ZE ZWOLNIENIA Z OPŁATY DLA POSIADACZY KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH.


Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. 2023.0.1369 z późn. zm.) , gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z aktualizacją ww. ewidencji Urząd Gminy w Ulhówku zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ulhówek, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Ulhówku, ul. Kościelna 1/1, pokój nr 6, 17 i 17 A oraz na stronie internetowej: Biuletynin Informacji Publicznej Urząd Gminy Ulhówek (ugulhowek.bip.lubelskie.pl) w zakładce Urząd / Druki do pobrania.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy w Ulhówku.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie poróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informujemy, iż osoby, które nie maja jeszcze podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele są obowiązani do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Wypełnione zgłoszenie można:

  1. wysłać poczta tradycyjną na adres Urzędu Gminy Ulhówek, ul. Kościelna 1/1 , 22- 678 Ulhówek;
  2. wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ulhowek.eurzad.eu
  3. dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Ulhówku i złożyć w sekretariacie.

Informujemy,że złożenie zgłoszenia jest obowiązkowe. Osoby, które nie maja podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych / osadów z oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

Pliki do pobrania