Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Zasady wycinki drzew

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew do Urzędu Gminy w Ulhówku.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm od poziomu terenu przekraczają:

– 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

– 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowych, platanu klonolistnego;

– 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew.

Usunięcie drzew będzie możliwe jeżeli:

  1. w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ nie wniesie sprzeciwu lub
  2. przed upływem 14 dni od dnia dokonania oględzin organ wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

  1. a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ( uznanie za pomnik przyrody).

Zgłoszenie jest ważne przez 6 miesięcy – jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia nowego zgłoszenia. W przypadku, kiedy zostanie zgłoszony sprzeciw, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty.

Drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego bez względu na obwód pnia nie podlegają zgłoszeniu, ani uzyskaniu zezwolenia.

W pozostałych sytuacjach, tj. usunięcie drzew na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nie będących własnością osób fizycznych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Opłaty:

– wolne od opłaty skarbowej

Uwagi:

  1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
  3. Przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów nie zwalniają nikogo z obowiązku przestrzegania przepisów związanych z ochroną ptaków w okresie lęgowym. W każdym wypadku trzeba więc upewnić się, czy w obrębie przeznaczonego do usunięcia drzewa nie ma gniazd z pisklakami. Okres lęgowy większości (nie wszystkich!) ptaków wypada między 1 marca a 15 października.
Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
Zgłoszenie usunięcia drzew 670,40 KB