Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ulhówek

 

 

 

 

 

 

 

 Gmina Ulhówek w 2021 i 2022 roku realizuje zadanie ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO pod nazwą: RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ulhówek o dł. 440,0mb ”
Całkowita wartość zadania: 247 281,29PLN
Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 247 281,29PLN
Krótki opis zadania:
Długość przebudowanej drogi 440mb; szerokość nawierzchni 3,50mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; wykonanie podbudowy z  tłucznia kamiennego gr. 10cm; wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca  gr. 4cm, warstwa ścieralna  gr. 4cm; utwardzenie poboczy; oznakowanie pionowe; plantowanie korony nasypów i poboczy.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich aktywności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na:

– zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu,

– poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi,

– ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego.

Przebudowa przedmiotowej drogi zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do pracy.

Data opublikowania: 13:50, 21 kwietnia 2022

Kategorie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych