Rajd Rowerowy „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza – 100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

R E G U L A M I N
2. Rajdu Rowerowego
„Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza –
100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”
(15-16 września 2018 r.)
I. TERMINY
Rozpoczęcie rajdu nastąpi w dniu 15 września 2018 roku o godz. 7.00.
Zakończenie imprezy planuje się dnia 16 września 2018 roku o godz. 18.00.
UWAGA: rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
II. TRASA
Lubycza Królewska – Dęby – Wola Wielka – Nowe Sioło – Dachnów – Cieszanów – Kowalówka –
Ruda Różaniecka – Rebizanty – Susiec – Ulów – Łosiniec – Maziły – Narol – Werhrata – Prusie –
Siedliska – Hrebenne – Lubycza Królewska
III. ORGANIZATORZY
1. Placówka Straży Granicznej im. płk. Wojciecha Stanisława Wójcika w Lubyczy Królewskiej
2. Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
IV. PARTNERZY
Burmistrz Cieszanowa, Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Wójt Gminy Susiec, Centrum Kultury i
Sportu z Cieszanowa, Koło Łowieckie nr 21 „WILK” z Zamościa, Stowarzyszenie „RCM” z
Ulhówka, Ośrodek Wypoczynkowy „Roztoczanka” w Suścu, Agroturystyka „U Aleksa” w Suścu,
Zarząd terenowy NSZZ FSG przy PSG w Lubyczy Królewskiej.
V. CELE
1. Upamietnienie szlaku bojowego 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza.
2. Popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku.
3. Integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych, instytucji
samorządowych i kultury oraz społeczności lokalnej.
4. Poznanie i promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych pogranicza
lubelsko – podkarpackiego.
5. Promocja powiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego.
VI. PROGRAM
15 września 2018 roku
7.00-8.00 Powitanie i rejestracja uczestników rajdu (parking na terenie Szkoły Podstawowej
w Lubyczy Królewskiej ul. Parkowa)
8.00 Start (Lubycza Królewska)
8.00-12.00 Przejazd trasą: Lubycza Królewska – Dęby – Wola Wielka – Nowe Sioło –
Dachnów
12.00-12.45 Uroczystość z okazji 79. rocznicy bitwy 1 pp KOP pod Dachnowem
13.00 Obiad
14.00 – 16.30 Przejazd trasą: Dachnów – Cieszanów – Kowalówka – Ruda Różaniecka –
Rebizanty – Susiec
16.30-18.00 Zakwaterownie i czas wolny
18.00 Kolacja integracyjna

16 września 2018 roku

7.00 – 7.45 Śniadanie
8.00 – 8.55 Zbiórka i przejazd trasą: Susiec – Ulów – Łosiniec
9.00 – 11.00 Uroczystość z okazji 79. rocznicy bitwy 1 pp KOP pod Łosińcem
11.00 II śniadanie
12.00 – 16.00 Przejazd trasą: Łosiniec – Maziły – Narol – Werhrata – Prusie – Siedliska
16.00 Obiadokolacja
17.00 – 18.00 Przejazd trasą: Siedliska – Hrebenne – Lubycza Królewska
18.00 Oficjalne zakończenie rajdu
VII. LICZBA UCZESTNIKÓW
100 rowerzystów
VIII. INFORMACJE ORGANIZACYJNE, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rajd jest przeznaczony dla wszystkich, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu.
2. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie udziału i wniesienie opłaty
w wysokości 150 zł.
3. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane będą do dnia 07 wrzesnia 2018 roku.
4. Zgłoszenia należy dokonywać na druku „Karty zgłoszenia” (w załączeniu), pocztą
elektroniczną na adres: jako2@o2.pl wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rajdowej.
5. Opłatę za uczestnictwo należy wnieść do dnia 07 września 2018 roku, na konto: BGŻ S.A
56 2030 0045 1110 0000 0238 6170, Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji
Granicznych, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, z dopiskiem: Rajd Rowerowy
„Szlakiem bojowym 1. pp KOP”.
6. Uczestnictwo w rajdzie należy potwierdzić osobiście oraz przekazać oryginał „Karty
zgłoszenia” w dniu 15 września 2018 roku w godz.7.00-8.00 w Biurze Rajdu.
7. Młodzież poniżej 18 lat może uczestniczyć w rajdzie pod opieką osób dorosłych.
8. Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do rajdu decyduje kolejność zgłoszeń
oraz wniesiona opłata. W przypadku zgłoszenia się 100 uczestników lista zostanie
zamknięta przed dniem 07 września 2018 roku.
IX. BEZPIECZEŃSTWO, OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik rajdu zobowiązany jest posiadać sprawny technicznie rower i wyposażony
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kask rowerowy.
2. Rajd odbywać się będzie skrajem prawej strony jezdni w 7 kolumnach po max. 15
uczestników w każdej kolumnie (przy zachowani odległosci miedzy kolejnymi kolumnami
co najmniej 200 m). Każdą kolumnę prowadził będzie oznakowany kierownik kolumy i
zamykał oznakowany uczestnik rajdu. Samochody towarzyszące rajdowi poruszać się bedą
co najmniej 200 m za ostatnią kolumną.
3. W trakcie rajdu uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad
ruchu drogowego, a poza tym zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Rajdu
oraz podporządkowywania się poleceniom: komandora i kierownika rajdu, członków
zespołu porządkowego oraz funkcjonariuszy uprawnionych służb mundurowych. Ponadto
uczestnicy zobowiązani są przestrzegać przepisy o ochronie środowiska, przeciwpożarowe
oraz zasad przebywania w strefie nadgranicznej.
4. Jazda w kolumnie musi odbywać się w równym tempie dostosowanym do prędkości
kierownika kolumny i innych uczestników rajdu, przy zachowaniu ostrożności
i bezpiecznego odstępu między uczestnikami.
5. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie jest zabronione.
6. Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedać. Należy kontrolować
szybkość przez hamowanie.
8. W szczególności zabrania się:
a) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach
lub podnóżkach,
b) „czepiania się” pojazdów,
c) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, chyba, że nie utrudnia to poruszania
się innym uczestnikom ruchu oraz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
d) wyprzedzania kierowników kolumn.
9. Podczas postoju nie wolno tarasować drogi.
10. W przypadku awarii roweru należy zjechać na pobocze i poinformować o tym członka
zespołu porządkowego.
11. W przypadku zamiaru wycofania się z uczestnictwa w rajdzie lub zamiaru odłączenia się od
grupy należy ten fakt zgłosić kierownikowi rajdu lub kierownikowi kolumy.
12. Podczas rajdu obowiazuje zakaz spożywania napoi alkoholowych i środków odurzających.
13. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje wykluczenie z rajdu.

X. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
 parking w m. Lubycza Królewska (teren Szkoły Podstawowej);
 nocleg w ośrodku wypoczynkowym lub obiektach agroturystycznych;
 wyżywienie (dzień I: obiad i kolacja; dzień II: śniadanie, II śniadanie i obiadokolacja);
 zabezpieczenie medyczne;
 ubezpieczenie NNW;
 serwis bagażowy (bagaże podróżują w busie);
 dla zmęczonych samochód typu „bus”;
 rzetelne informacje o szlaku bojowym 1. pp KOP;
 znaczki okolicznościowe.
XI. OBSŁUGA
1. Komandor – .Bocheński Waldemar
2. Kierownik – Kozak Jacek (nr tel. 721 961 276)
3. Opiekun medyczny – Kwiatkowski Marcin
4. Biuro Rajdu – Leszczyńska Magdalena, Babiarz Grzegorz
5. Zespoły:
 organizacyjny – Grądkowski Michał, Kozak Jacek, Leszczyńska Magdalena, Sagan Artur,
Szymański Paweł
 transportowo-kwatermistrzowski – Ulanowski Krzysztof, Hawryluk Grzegorz
 prasowy – Leszczyńska Magdalena (fotoreporter)
 porządkowy – Grądkowski Michał, Sagan Artur, Szymański Paweł, Brzyski Bartosz, Lis
Jerzy, Świderek Grzegorz, Małecki Szymon
XII. PODSUMOWANIE
Dwudniowy 2.. Rajd Rowerowy „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony
Pogranicza – 100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” jest imprezą o
charakterze historyczno – krajoznawczym. Do przejechania jest dystans ok. 68 km – pierwszego
dnia i ok. 66 km – drugiego dnia. Trasy biegną w zdecydowanej części drogami asfaltowymi. Do
zobaczenia piękne krajobrazy Roztocza z licznymi obiektami historycznymi, przyrodniczymi i
kultury.
Na rajd organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, które aby zakosztować prawdziwych
klimatów pogranicza, wśród turystycznej braci, gotowe są i czują się na siłach pokonać wyzwania
trasy rajdu.
Na rajd należy zabrać co najmniej: rower górski, trekkingowy lub szosowy, kask rowerowy,
płaszcz przeciwdeszczowy, napoje i dowód osobisty.
Mile widziny jest ubiór i elementy patriotyczne (np. biało-czerwone, białe lub czerwone
koszulki, flagi państwowe)
Zał. 1 na 1 str. – karta zgłoszenia
ORGANIZATORZY
KARTA ZGŁOSZENIA
na 2. Rajd Rowerowy
„Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza –
100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”
15-16 września 2018 r.
1) Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………
2) Imię (imiona) ……………………………………………………………………………………………………
3) Adres …………………………………………………………………………………………………………….
4) Tel. kontaktowy……………………………………, mail ………………………………………………….
5) Nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:
 zapoznałem się/zapoznałam się* z Regulaminem 2. Rajdu Rowerowego „Szlakiem
bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza – 100 rowerzystów na 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości” i będę go przestrzegał/przestrzegała*;
 stan mojego zdrowia jest mi znany i nie istniejsą przeciwskazania zdrowotrne do mojego
udziału w 2. Rajdzie Rowerowym „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony
Pogranicza – 100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.
………………………………………………..
(Czytelny podpis zgłaszającego)
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku
polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż Administratorem
Pana/Pani* danych osobowych jest Placówka Straży Granicznej im. płk. Wojciecha Stanisława Wójcika w
Lubyczy Królewskiej i Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Państwa dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
ORGANIZATORZY
* – niewłaściwe skreślić