Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Tarnoszyn – druk i promocja publikacji

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.
„Tarnoszyn – druk i promocja publikacji”. 

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r.

Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie monografii miejscowości Tarnoszyn.

Całkowita wartość operacji  –  7 743,75zł
Koszty walifikowalne operacji  –  7 375,00zł
Wartość dofinansowania –  5 000,00zł

W dniu 04.11.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego trybu konkurencyjności i równego traktowania wykonawców operację realizowała firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe >>TomGraf<<s.c.Andrzej Homziak, Bożena Homziak, Jerzy Homziak, 22-600 Tomaszów Lub. , ul. Lwowska 53a

W ramach realizacji operacji  wydrukowano  książki o następujących parametrach:
format A4,  oprawa: twarda kolorowa, nakład  500 egz.

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 23:42, 26 marca 2015

Kategorie: Aktualności