Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Wójt Gminy Ulhówek ogłasza

OA.0114 .2.2014                                                                                                                                                        Ulhówek, 04 grudnia 2014 r

 

Wójt Gminy Ulhówek

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2010r Nr 234 poz.1536 ) oraz uchwały Nr XXXV/210/2014 Rady Gminy Ulhówek z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ulhówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ulhówek na 2015 rok

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania  pn. „ Dożywianie osób i rodzin

dotkniętych ubóstwem”

  

I. Rodzaj realizowanego zadania:

„Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem z terenu gminy Ulhówek”

 II. Zlecenie realizacji powyższego zadania nastąpi w formie wsparcia, na które przeznaczono z budżetu gminy na rok 2015 kwotę 10 000 zł

 III. Zasady przyznawania dotacji:

 • Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010r nr 234 poz. 1536 ).
 • Oferta winna być zgłoszona wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010r, Nr 234 poz. 1536).
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie, w takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania , umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadań określa się na okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2015
 2. Pomoc w postaci dożywiania osób i rodzin dotkniętych ubóstwem obejmować będzie swym zasięgiem potrzebujących, zamieszkałych w gminie Ulhówek
 3. Podmioty realizujące powyższe zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

V. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać (w kopertach zamkniętych) w sekretariacie Urzędu Gminy Ulhówek do dnia 29 grudnia 2014 roku do godziny 1000
 2. Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok
c) statut

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 29 grudnia 2014 roku o godz. 13-tej
 2. Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Ulhówek na podstawie protokołu zespołu opiniującego.
 3. Oferty rozpatrywane będą wg następujących kryteriów:
  • spełnienie wymogów formalnych
  • ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  • w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego ocena planowanego udziału środków finansowych własnych;
  • wiarygodność przedsięwzięcia (ocena dotychczasowej współpracy, analiza rzeczowych i kadrowych możliwości organizatorów)
 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

 

VI. Zadania realizowane w poprzednim roku.

 

W roku 2014 na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 8 000 zł.

 

 

                                                                                                                            WÓJT

                                                                                                              /-/ mgr Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 22:14, 4 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności