Wsparcie w ramach projektu CYFROWA GMINA

Gmina Ulhówek otrzymała wsparcie w ramach projektów grantowych

CYFROWA GMINA oraz GRANTY PPGR

CYFROWA GMINA 

Informujemy, że Gmina Ulhówek w odpowiedzi na złożony wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, otrzymała wsparcie w wysokości 133650,00zł

Projekt ma na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu Gmina Ulhówek planuje m.in. zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup stacji roboczych,  dostosowanie strony Gminy Ulhówek do standardów WCAG 2.1 oraz  uruchomienie usług publicznych w postaci portalu podatkowego prezentującego stan rozliczeń podatków i opłat lokalnych z możliwością zdalnej płatności elektronicznej oraz w składaniem formularzy elektronicznych (deklaracji i informacji) związanych podatkami i opłatami lokalnymi.

GRANTY PPGR

Informujemy, że Gmina Ulhówek w odpowiedzi na złożony wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, otrzymała wsparcie w wysokości 480000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wsparciem zostanie objętych 192 dzieci.

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W ramach projektu Gmina Ulhówek planuje zakup dla uczestników projektu laptopów z  niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną. W tym momencie czekamy na podpisanie umowy o powierzenie grantu. Kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Gmina Ulhówek zobowiązana jest zrealizować projekt w okresie maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Urząd Gminy Ulhówek