Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Zagospodarowanie terenu poprzez remont miejsc postojowych przy ulicy Tomaszowskiej w Ulhówku

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez remont miejsc postojowych przy ulicy Tomaszowskiej w Ulhówku”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 01.07.2014r.

Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Całkowita wartość operacji – 53 328,73zł,
Koszty kwalifikowalne – 53 328,73zł
Wartość dofinansowania – 37 381,00zł  co stanowi 70,10%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 04.11.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Michała Cholewę – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienie: Układanie Kostki Brukowej i Usługi Remontowo-Budowlane Marek Wawryszczuk, Tarnoszyn 44, 22-678 Ulhówek

W ramach realizacji operacji wyremontowano miejsca postojowe o powierzchni 300,130m²  z kostki brukowej o grubości 8cm.

Operacja  został zrealizowana na działce nr 25/1 w miejscowości Ulhówek oraz odebrana przez Beneficjenta 28 listopada 2014r.

 

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 12:33, 10 stycznia 2015

Kategorie: Aktualności