Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Rzeplin Osada, Krzewica, Korczmin Osada, Szczepiatyn Osada

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.
„Zakup i montaż placów zabaw  w miejscowościach Rzeplin Osada,
Krzewica, Korczmin Osada, Szczepiatyn Osada”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 14.02.2014r.

Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Całkowita wartość operacji – 24 100,00 zł,
Koszty kwalifikowalne – 19 593,50 zł
Wartość dofinansowania – 15 607,13 zł  co stanowi 79,65%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 12.06.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienie: Usługi Remontowo-Budowlane  Alicja Pogorzelska  Sitaniec –Kolonia 190, 22-400 Zamość,

W ramach realizacji operacji wykonano  zadanie polegające na   zakupie i montażu  placów zabaw w elementy zabawowe: zestaw zabawy,huśtawka wagowa  ważka, bujak  sprężynowy w miejscowości: Rzeplin-Osada, Krzewica, Korczmin-Osada, Szczepiatyn- Osada.

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 17:12, 5 stycznia 2015

Kategorie: Aktualności