ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 WÓJTA GMINY ULHÓWEK

z dnia 01 czerwca 2015 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

Artura Grottgera w Hubinku

 

Na  podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu  pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz.373 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku -ogłoszenie stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się regulamin konkursu stanowiący załącznik Nr2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie :

1) umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ulhówek www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl

2)na stronie internetowej Gminy Ulhówek www.ulhowek.pl

3) wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ulhówek,ul. Kościelna 1/1.

 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ulhówek.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 W Ó J T
/-/ mgr Łukasz Kłębek

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2