Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Ankieta do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Infrastruktura i środkowisko herb mały ue fundusz spójności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ULHÓWEK

Gmina Ulhówek, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ulhówek

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ulhówek, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi, modernizacji energetycznej gospodarstw domowych

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowana została ankieta, które pozwoli na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

W przyszłości dokument będzie niezbędnym warunkiem w uzyskaniu wsparcia dla przyszłych inwestycji w Gminie Ulhówek ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej zużycia nośników energii, właściwości energetycznych Waszych budynków, planowanych inwestycji związanych ze zmniejszeniem bieżących kosztów energetycznych oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet. Szczegóły dotyczące terminu i miejsca składania wypełnionych ankiet w ankiecie.

Ulhówek informacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ankieta.doc Ankieta.pdf

Data opublikowania: 09:50, 6 lutego 2015

Kategorie: Aktualności