Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Gmina Ulhówek informuje, że zrealizowała operację pn. „Ulhówek – opracowanie druk i promocja monografii gminy”.

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.
„Ulhówek – opracowanie druk i promocja monografii gminy”.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 15.07.2013r.

Celem operacji jest promocja lokalnej twórczości poprzez wydanie monografii gminy obrazującej lokalne otoczenie historyczne, kulturowe i przyrodnicze.

Całkowita wartość operacji – 29 919,26zł
Wartość dofinansowania –     22 155,40zł

W dniu 21.01.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego trybu konkurencyjności i równego traktowania wykonawców operację realizowała firma: Drukarnia AKAPIT Sp. z o.o. ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin

W ramach realizacji operacji było opracowanie i wydruk 1000 egzemplarzy  monografii  pt. „Dzieje miejscowości gminy Ulhówek, powiat tomaszowski”.

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 10:43, 1 kwietnia 2015

Kategorie: Aktualności