Informacja dla mieszkańców

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

 

Szanowni Mieszkańcy

Informuję, że od 1 stycznia 2021r. usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Ulhówek świadczy: Spółdzielnia Socjalna Cisówka II z siedzibą w Ulhówku, ul. Tomaszowska 131, 22-678 Ulhówek.

 1. Od 1 stycznia 2021r. na terenie Gminy Ulhówek obowiązują następujące opłaty:
 • 18 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;
 • 36 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel danej nieruchomości, położonej na obszarze Gminy Ulhówek, uiszcza w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca;
 2. Spółdzielnia Socjalna Cisówka II zobowiązała się, że zmieszane odpady komunalne zostaną przekazane do następującej instalacji : ZZO Łasków, ZZO Korczów, ZZO Srebrzyszcze, RZZO Dębowiec. Wykonawca zobowiązuje się, że odpady „zielone” (odpady ulegające biodegradacji) zostaną przekazane do następującej instalacji : ZZO Korczów, RZZO Dębowiec.
 3. Osiągnięty przez Gminę Ulhówek poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami papieru, metalu tworzyw sztucznych i szkła w 2020 roku wyniósł 40,25%.
 4. Został utworzony PSZOK w Dyniskach Nr 80 zabudowana częścią byłego składowiska odpadów w którym mieszkańcy Gminy Ulhówek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywne zebrane odpady. PSZOK funkcjonuje jeden dzień w miesiącu w godz. 8.00 do 15.00. W PSZOK mieszkańcy Gminy będą mogli bezpłatnie zostawić zebrane odpady w szczególności:
 • Szkło;
 • Papier;
 • Tworzywa sztuczne;
 • Wielkogabarytowe;
 • BIO;
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • Opony
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony zbierane zgodnie z harmonogramem przez Spółdzielnie Cisówkę II .

6.Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane są z terenu nieruchomości raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem przez Spółdzielnię Socjalną „Cisówka II”

 1. Urząd Gminy Ulhówek organizuje raz w roku odbiór folii rolniczych, siatki i sznurka do obijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG – BAG. Rolnicy we własnym zakresie dostarczają folię rolniczą i inne odpady pochodzące z produkcji rolnej do punktu zbierania odpadów w miejscowości Dyniska Nr 80 (Ulików byłe składowisko odpadów).
 2. Prowadzenie PSZOKu zlecono Spółdzielni Socjalnej Cisówka II z siedzibą ul.Tomaszowska 131 w Ulhówku z godnie z umową Nr 1/2021.