Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ULHÓWEK z dnia 19.03.2024 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 81, 82 i 83 w obrębie Rzeplin-Osada z zastosowaniem postępowania uproszczonego

 

Na podstawie art. 27b ust. 4 pkt 4 lit. d i art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

zawiadamiam

o prowadzeniu w dniach od 19.03.2024 r. do 03.04.2024 r.  konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 81, 82 i 83 w obrębie Rzeplin-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z zastosowaniem postępowania uproszczonego.

Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek, ul. Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek, pokój nr 17A w godzinach pracy urzędu, a także opublikowany na stronie: http://www.ulhowek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu planu miejscowego informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w ww. miejscu.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zbierania uwag.

Uwagi należy składać do dnia 03.04.2024 r. do Wójta Gminy Ulhówek na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek, ul. Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek lub korespondencyjnie na adres Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@ulhowek.eurzad.eu lub na adres skrytki ePUAP: /n9oq5mt58j/SkrytkaESP

Uwaga musi zawierać:

  • nazwisko i imię albo nazwę,
  • adres zamieszkania albo siedziby,
  • informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą,
  • przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy,
  • adres poczty elektronicznej, o ile składający uwagę taki posiada.

Uwaga może zawierać:

  • dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 03.04.2024 r. w sposób opisany powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ulhówek.

Uwagi nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

  

Wójt Gminy Ulhówek

Załączniki:

PROJEKT MPZP Rzeplin-Osada

Wzór_formularza_wniosku_dot_aktu_planowania_przestrzennego

Rzeplin-Osada rysunek

Rzeplin-Osada PONŚ

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 8h ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca sposobu przetwarzania danych osobowych dostępna jest Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Ulhówek oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek (ul. Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek).

 

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.