Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Program „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Ulhówek uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjno – informacyjny czynny jest codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 8.00 do 15.00

Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

https://beneficjent.wfosigw.lublin.pl/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/ .

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku

o dofinansowanie,

wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie,

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowani

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

– aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku),

– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,

– numer księgi wieczystej,

– numer działki,

– przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,

– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,

– wartość dochodu/rodzaj PIT,

– numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,

– dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),

– zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),

– załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),

– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,

– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

 

Data opublikowania: 11:07, 4 października 2021

Kategorie: Aktualności