Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczyca

W dniu 12 października 2018 r. odbył się końcowy  odbiór  robót  budowlanych  drogi  i jednocześnie  przekazano do użytku  drogę  gminną  nr 111927L  w miejscowości Rzeczyca o łącznej dł. 2827 mb  i szerokości 5,5m.

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111927L  o długości 2,827 km w miejscowości Rzeczyca” zrealizowane   w ramach “ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach przebudowy zostały wykonane roboty przygotowawcze na długości 2,827km; na długości 2,042 km poszerzono jezdnię do szerokości 2,75 m; zmodernizowano skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3522L,  z drogą gminną nr 112006L,  wybudowano  chodnik o długości 930mb; ułożono nawierzchnię  z mieszanek mineralno-bitumicznych na całej długości  o grubości 4 cm warstwa wiążąca + 3cm warstwa ścieralna, przebudowano 64 zjazdów indywidualnych i 7 zjazdy publiczne; wykonano przepusty drogowe Fi 50-510m, Fi 80-10m, Fi 60- 9m, wykonano odwodnienie drogi za pomocą rowów o długości 2806mb.,  wykonano przejścia dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem – 11m2; utwardzono plac o pow. 220m²; wiaty przystankowe z peronem – 2 szt., ustawiono  11szt. pionowych  znaków drogowych oraz  2 znaki aktywne, pomalowano przejścia dla pieszych; wykonano roboty wykończeniowe tj. plantowanie poboczy i obsianie poboczy i skarp trawą. W wyniku przebudowy drogi wzrosła nośność drogi do 80kN/oś.

Kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi  –  2 717 692,55 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi  – 1 358 846,00 zł.

Wkład własny  Gminy Ulhówek wynosi  – 1 358 846,55 zł.

 

 

Data opublikowania: 07:41, 7 listopada 2018

Kategorie: Aktualności