Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działania aktywizujące mieszkańców oraz propagujące ideę wspólnego działania na rzecz środowiska.
2. Działalność społeczna, dobroczynna, opiekuńcza i charytatywna.
3. Inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom.
4. Promowanie integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.
5. Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób potrzebujących.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.
7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
8. Działalność na rzecz krajoznawstwa i turystyki.
9. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury, sztuki i tradycji.
10. Organizowanie różnych form służących rozwojowi kulturalnemu społeczności wiejskiej.
11. Wspieranie inicjatyw promujących przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy.
12. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
13. Aktywne przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wszelkiego rodzaju formom uzależnień i innych problemów społecznych; leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób potrzebujących.
14. Zakładanie i propagowanie dzieł resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych.
15. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
16. Wspieranie inicjatyw dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego.
17. Upowszechnianie rozwoju demokracji, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
19. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i za granicą, które w swoich programach są zbieżne z programem stowarzyszenia.

Dodaj komentarz