Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

Ulhówek – opracowanie druk i promocja monografii gminy

Loga-ue-leader-program-rozwoju-obszarow-wiejskich

Gmina Ulhówek  informuje, że zrealizowała operację pn.
„Ulhówek – opracowanie druk i promocja monografii gminy”.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 15.07.2013r.

Celem operacji jest promocja lokalnej twórczości poprzez wydanie monografii gminy obrazującej lokalne otoczenie historyczne, kulturowe i przyrodnicze.

Całkowita wartość operacji  –  29 919,26zł
Koszty kwalifikowalne operacji  –  28554,26zł
Wartość dofinansowania –  22 155,40zł

W dniu 21.01.2014r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka – Członka Zarzadu Województwa.

a Gminą Ulhówek z siedziba w Ulhówku jako Beneficjentem reprezentowanym przez Łukasza Kłębka – Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego trybu konkurencyjności i równego traktowania wykonawców operację realizowała firma: Drukarnia AKAPIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin.

W ramach realizacji operacji  wydrukowano  książki o następujących parametrach:
format A4,  oprawa: twarda kolorowa, nakład  1000 egz.

 

 

Wójt  Gminy
Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 23:39, 26 marca 2015

Kategorie: Aktualności