Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

WÓJT GMINY ULHÓWEK OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Ulhówek usytuowanego w miejscowości Ulhówek przy ul. Tomaszowskiej 81 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – usługi rehabilitacyjne.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek ul. Kościelna 1/1, sala narad pokój 21 godzina 9³°.

2. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Ulhówek / budynek byłej Szkoły Podstawowej / z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej o powierzchni użytkowej 107,57m² przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wyposażyć wydzierżawiony lokal w niezbędny sprzęt do wykonywania usług rehabilitacji.

Cena wywoławcza czynszu netto za najem 1m² powierzchni wynosi 5,69zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wzrost stawki czynszu ulegać będzie waloryzacji na dzień 01 stycznia każdego roku kalendarzowego zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu 1 m² powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność gminy Ulhówek.

Obok czynszu Dzierżawca opłacał będzie podatek od nieruchomości oraz pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy: za energię elektryczną / podlicznik /, wodę, ścieki według stawek obowiązujących u dostawcy, centralne ogrzewanie, wywóz odpadów komunalnych według obowiązujących 3. Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości stawki czynszowej netto za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego. Wygrywa osoba oferująca najwyższą cenę najmu za 1m² powierzchni lokalu, w sytuacji w której pomimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacone wadium w wysokości: 500,00 zł / brutto / z dopiskiem „ wpłata wadium – przetarg na rehabilitację „ na konto Urzędu Gminy Ulhówek w Banku Spółdzielczym Lubycza Królewska Oddział Ulhówek nr 12961710151500001320000058 lub w kasie Urzędu Gminy Ulhówek, bądź przelewem na podane konto do dnia 28 lipca 2017 roku. Wysokość każdego postąpienia nie mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium wpłacone przez pozostałe osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, nie później niż po upływie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

7. Wpłacone wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Ulhówku w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego przez osobę, która wygra przetarg w określonym terminie.

8. Umowa dzierżawy zostanie podpisana najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na okres 3 lat.

9. Wójt Gminy Ulhówek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. Informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ulhówek Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Ogłoszenie o przetargu oraz istotne postanowienia przyszłej umowy dzierżawy można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Ulhówek.

 

Wójt
/-/mgr Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 11:59, 1 lipca 2017

Kategorie: Aktualności