Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

XIX BIEG SOBIBORSKI Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze

R E G U L A M I N
XIX BIEGU SOBIBORSKIEGO
Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze
na trasie 12,500 km SOBIBÓR – WŁODAWA
14 października 2018 r.
1. CEL:
– pamięć o ofiarach pomordowanych w hitlerowskim obozie zagłady
– upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży,
– promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich,
– propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia
– popularyzacja biegania wśród mieszkańców
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegach ulicznych oraz biegu głównym
– kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe,
– integracja środowiskowa,
– promocja miasta i regionu
2. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4
tel./fax 082/ 5722 – 584, www.mosir.wlodawa.eu , adres e-mail:mosir.wlodawa@gmail.com
3. TERMIN I MIEJSCE: 14 października 2018 r.
BIEG GŁÓWNY – Sobibór – Włodawa start godz. 12.00 w Sobiborze przy Pomniku Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu
Zagłady – wyjazd na start z Włodawy ul. Rynek obok Czworoboku (biuro zawodów) ok godz. 10.00 – 11.00
BIEGI SZKOLNE – godz. 10.30 – 12.30 wokół Czworoboku przy ul. Rynek
4. OPŁATA STARTOWA
1. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 40 zł.
2. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 07.10.2018 r. po tym terminie (od 08.10.2018 r. do 14.10.2018 r.) opłata
wynosi 60 zł.
3. Osobom zgłoszonym po 07.10.2018 r. nie gwarantujemy koszulki. Ilośc koszulek jest ograniczona.
4. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej.
5. Opłatę startową należy wpłacić przelewem na konto: 92 1240 2249 1111 0010 2926 0820 w tytule przelewu należy wpisać:
opłata startowa XIX Bieg Sobiorski, imię i nazwisko zawodnika.
6. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.
7. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
PAKIET STARTOWY: NUMER STARTOWY, ELEKTRONICZNA OBSŁUGA INFORMATYCZNA MIERZENIA
CZASU BIEGU, WODA MINERALNA NA TRASIE ORAZ MECIE, LOGISTYKA ZAPLECZA PRZED I PO BIEGU,
MEDAL ODLEWNY, POSIŁEK REGENERACYJNY.
OSOBY ZGŁOSZONE DO DNIA 07.10.2018 R. OTRZYMAJĄ OKOLICZNOŚCIOWĄ KOSZULKĘ.
5. BIURO ZAWODÓW I ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia BIEG GŁÓWNY:
– zgłoszenie do biegu głównego należy dokonać poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie
www.mosir.wlodawa.eu , zmierzymyczas.pl do dnia 07.10.2018 r.
– w dniu 08.10.2018 r. formularz elektroniczny zostanie zamknięty, osoby które będą chciały wziąć udział w biegu będą mogły
dokonać zgłoszenia w biurze zawodów 14.10.2018 r. od godz. 8.00 opłata w dniu biegu wynosi 60 zł.
– dla zgłaszających się w dniu biegu organizator nie gwarantuje koszulki, ilość koszulek będzie ograniczona,
– wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie internetowej ośrodka
– każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących,
– w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.
ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 07.10.2018 R.
DNIA 14.10.2018 R. BIURO ZAWODÓW CZYNNE OD GODZ. 8.00 WŁODAWA UL. RYNEK OBOK CZWOROBOKU
Zgłoszenia biegi szkolne:
1. Udział w biegu jest bezpłatny
2. W biegach dla dzieci mogą brać udział przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół srednich,
których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu w biurze zawodów
3. Zgłoszenia do biegów szkolnych należy dokonać poprzez przesłanie następujących danych na adres meilowy:
mosir.wlodawa@gmail.com
– imię i nazwisko, adres, miejscowość, data urodzenia, nazwa szkoły, kategoria startowa, numer biegu
NAUCZYCIELE/OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA ZBIOROWYCH
ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW, A W DNIU BIEGU O PRZYBYCIE Z WYPEŁNIONYMI KARTAMI STARTOWYMI
MŁODZIEŻY.
6. UCZESTNICTWO:
BIEG GŁÓWNY:
– wszyscy uczestnicy w dniu biegu muszą się poddać weryfikacji w biurze zawodów i pobrać numer oraz pakiet startowy
– podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport
– zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział
w biegu
– do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia,
– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,
– uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
– wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność,
– pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje
go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
– uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
– podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane do koszulek
z przodu,
7. OPIS TRASY BIEGU GŁÓWNEGO:
Start przy Pomniku pamięci ofiar w Sobiborze – droga asfaltowa – po 1 km bieg przez las wzdłuż torów kolejowych (uczestnicy na
żadnym etapie biegu nie przebiegają przez tory) po drodze szutrowej, od 7 km do mety bieg po drodze asfaltowej przez
miejscowość Orchówek do Włodawy, ul. Okunińską, ul. Rynek z metą obok budynku Czworobok.
8. KLASYFIKACJA:
Bieg główny:
1. Generalna kobiet
2. Generalna mężczyzn
3. W kategoriach:
– Wiekowych:
Mężczyźni:
M 16 16-29 lat (1989 i młodsi)
M 30 30-39 lat (1988-1979)
M 40 40-49 lat (1978-1969)
M 50+ 50+ lat (1968+)
Kobiety:
K 16 16-29 lat (1989 i młodsi)
K 30 30-39 lat (1988-1979)
K 40+ 40 + (1978 +)
Biegi szkolne:
* kategorie dzieci i młodzieży (oddzielne dla dziewcząt i chłopców) – ul. Rynek wokół Czworoboku
NR
BIEGU
DZIEWCZĘTA
(rocznik)
DYSTANS W
METRACH
NR
BIEGU
CHŁOPCY
(rocznik)
DYSTANS W
METRACH
1 2012 i młodsi 50 2 2012 i młodsi 50
3 2011-2010 250 4 2011-2010 250
5 2009-2008 400 6 2009-2008 400
7 2007-2006 800 8 2007-2006 800
9 2005-2004 800 10 2005-2004 800
11 2003-2002 800 12 2003-2002 800
13 2001 i starsi 800 14 2001 i starsi 1200
PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW SZKOLNYCH:
10.15 OTWARCIE ZAWODÓW
10.30 BIEG NR 1 – rocznik: 2012 i młodsi – dziewczęta (50m)
10.35 BIEG NR 2 – rocznik: 2012 i młodsi – chłopcy (50m)
10.40 BIEG NR 3 – rocznik: 2011-2010 – dziewczęta (250m)
10.45 BIEG NR 4 – rocznik: 2011-2010 – chłopcy (250m)
10.50 BIEG NR 5 – rocznik: 2009-2008 – dziewczęta (400m)
10.55 BIEG NR 6 – rocznik: 2009 -2008 – chłopcy (400m)
11.05 BIEG NR 7 – rocznik: 2007-2006 – dziewczęta (800m)
11.15 BIEG NR 8 – rocznik: 2007-2006 – chłopcy (800m)
11.25 BIEG NR 9 – rocznik: 2005-2004 – dziewczęta (800 m.)
11.35 BIEG NR 10 – rocznik: 2005-2004 – chłopcy (800 m.)
11.45 BIEG NR 11 – rocznik: 2003-2002 – dziewczęta (800 m.)
11.55 BIEG NR 12 – rocznik: 2003 2002 – chłopcy (800 m.)
12.05 BIEG NR 13 – rocznik: 2001 i starsi – dziewczęta (800m)
12.15 BIEG NR 14 – rocznik: 2001 i starci – chłopcy (1200m)
9. PROGRAM ZAWODÓW:
10.15 – otwarcie zawodów ulica Rynek obok Czworoboku
10.30 – 12.15 biegi dzieci i młodzieży
10.00 – 11.00 – WYJAZD STARTUJĄCYCH W BIEGU GŁÓWNYM DO SOBIBORU NA MIEJSCE STARTU.
12.00 – start Biegu Głównego w Sobiborze
12.40 – przewidywane przybycie pierwszego zawodnika
14.00 – wręczenie nagród, medali
14.30 – zakończenie
10. KLASYFIKACJA, NAGRODY I WYNIKI:
Biegi szkolne:
– w biegach przedszkolnych nie prowadzi się pomiaru czasu
– prowadzone będą osobne klasyfikacje na każdym z rozgrywanych dystansów
– za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy
– wszystkim uczestnikom w biegach szkolnych przewidziany jest pamiątkowy medal za uczestnictwo
Bieg Główny:
– mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsca I-III
– kobiety – klasyfikacja generalna miejsca I-III
– w kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III
– za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej przewidziane są puchary, dyplomy oraz nagrody
– w kategoriach wiekowych przewidziane są puchary, dyplomy oraz pamiątkowe nagrody
– zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych
– wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal odlewny za uczestnictwo
– wszystkim startującym nie zabraknie wody mineralnej i posiłku regeneracyjnego
Pomiar czasu:
Elektroniczny pomiar czasu, prowadzony przy użyciu chipów.
11. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:
Bieg Sobiborski odbywać się będzie skrajem prawej strony jezdni przy ograniczonym ruchu ulicznym.
Uczestnicy biegu muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
Uczestnicy Biegu zobowiązani są do:
– poruszania się prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni
– biec wyznaczoną trasą z przestrzeganiem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
– w przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania
na pomoc medyczną
– uczestnik Biegu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz obowiązkowo podporządkowania się decyzjom
organizatorów Biegu, służby porządkowej oraz poleceniom funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży
Miejskiej, Ochotniczym Strażom Pożarnym
– każdy uczestnik zobowiązany jest do informowania osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach szczególnie
dotyczących życia i zdrowia uczestników
– w przypadku wycofania się z uczestnictwa w Biegu należy zejść na pobocze lub chodnik i ten fakt zgłosić służbom porządkowym
– na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, napojów alkoholowych
– uczestnikom biegu zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających i nielegalnych
substancji. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą
wykluczenia z biegu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość
niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia
– nieprzestrzeganie Regulaminu i niniejszych zasad powoduje natychmiastowe wykluczenie z Biegu
– każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację zgodną z duchem fair play
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Bieg Główny odbywa się prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni, przy ograniczonym ruchu ulicznym, kolumnę
biegaczy zawodników zabezpiecza patrol policji, kolumnę biegaczy zamyka karetka z lekarzem
– przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora
– organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu
– ewentualne protesty będą rozpatrywane po wpłaceniu wadium w wysokości 50 zł
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian, które zostaną
podane do wiadomości najpóźniej w dniu zawodów.
MOSiR Włodawa

Data opublikowania: 07:26, 10 września 2018

Kategorie: Aktualności