Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Ulhówek z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Ulhówek w sprawie podziału sołectwa Ulhówek na dwa sołectwa : Ulhówek  i Ulhówek 1

Na podstawie art.5a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 ,poz.594 j.t  z póz .zm.) w związku z  Uchwałą Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Ulhówek z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ulhówek( Dz .Urz. Woj .Lubelskiego z   dnia 23 grudnia 2013r. poz.5455 ), zarządzam ,co następuje :

§  1.1.Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych na zebraniu wiejskim z mieszkańcami sołectwa Ulhówek w sprawie podziału sołectwa Ulhówek na dwa sołectwa : Ulhówek  i Ulhówek 1 ,obejmujące obszary ulic:

A.ULHÓWEK : Wschodnia, Starowiejska, Tomaszowska od nr 1 do nr 98, nr 100,
Pogodna, Strażacka, Ogrodowa, Kościelna, Sportowa, Osiedlowa, Wspólna.

B .ULHÓWEK 1 : Tomaszowska:nr 99,101, od nr 103 do nr 148,
Pocztowa, Gminna, Przemysłowa, Targowa, Handlowa, Piekarska,
Sadowa, Polna ,  Słoneczna, Łąkowa.

1.2.Celem konsultacji jest uzyskanie opinii społeczności lokalnej na temat propozycji podziału sołectwa Ulhówek na dwa nowe sołectwa :Ulhówek i Ulhówek 1.

1.3. Konsultacje będą przeprowadzone z inicjatywy Wójta Gminy Ulhówek.

§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Ulhówek. Zebranie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 6 lutego 2015 roku o godz. 10.00.w  Sali Narad Nr 21 Urzędu Gminy Ulhówek,ul. Kościelna 1/1.

§ 3. Wyznaczam Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji  z mieszkańcami  sołectwa  Ulhówek  w składzie:

1. Halina Machalska Przewodniczący Komisji
2. Lesław Chabros Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Jolanta Pieprzowska Członek komisji
4. Urszula Słoboda Członek Komisji

§ 4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Gminy Ulhówek  ,na stronie internetowej gminy Ulhówek :. www.ulhowek.pl  ,na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Ulhówek.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy
/-/ Łukasz Kłębek