Kościelna 1/1 22-678 Ulhówek

ZARZĄDZENIE NR 9.2018 WÓJTA GMINY ULHÓWEK z dnia 05 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze.

Na postawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2016.poz.902 z póz.zm.). Wójt Gminy Ulhówek zarządza, co następuje :

§ 1.1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek:

 

stanowisko do spraw  wymiaru podatków i księgowości podatkowej

w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ulhówek

 

2.Ogłoszenie o naborze na stanowisko,o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.Szczegółowe zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze określa Zarządzenie Nr 51.2015 Wójta Gminy Ulhówek  z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek  oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach Gminy Ulhówek.

§ 2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  1. Leszek Bukowski- przewodniczący komisji,
  2. Alina Konefał-Pilip– zca przewodniczącego komisji,
  3. Magdalena Gil– sekretarz komisji,
  4. Alina Pukaluk – członek komisji,
  5. Danuta Drozdziel – członek komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Ulhówek. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

W Ó J T   G M I  N Y

/-/ mgr Łukasz Kłębek

Data opublikowania: 19:21, 6 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności