Uroczystości Odpustowe w Krzewicy

Jak co roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (8 kwietnia), mieszkańcy Krzewicy i przybyli goście przeżywali Uroczystość Odpustową. W tym roku Słowo Boże wygłosił i przewodniczył Sumie ks. Stanisław Kiciński – proboszcz parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Żniatynie. Msze Świętą koncelebrował ks. Jan Muda – proboszcz parafii      pw. Świętej Anny – gospodarz uroczystości odpustowych. Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Na uroczystościach odpustowych obecni byli wszyscy księża z naszego dekanatu,  tj. Dziekan: ks. Wiesław Mokrzycki – Parafia pw. Świętego Antoniego w Dyniskach, Wicedziekan: ks. Bogdan Ważny – Parafia pw. Świętego Brata  Alberta w Przewodowie, Ojciec duchowny: ks. Władysław Gudz – Parafia pw. Świętego Stanisława  Biskupa w Tarnoszynie, ks. Grzegorz Hałas – Parafia...

ZARZĄDZENIE NR 9.2018 WÓJTA GMINY ULHÓWEK z dnia 05 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze. Na postawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2016.poz.902 z póz.zm.). Wójt Gminy Ulhówek zarządza, co następuje : § 1.1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek:   stanowisko do spraw  wymiaru podatków i księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ulhówek   2.Ogłoszenie o naborze na stanowisko,o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 3.Szczegółowe zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze określa Zarządzenie Nr 51.2015 Wójta Gminy Ulhówek  z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek  oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach Gminy Ulhówek. § 2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie: Leszek Bukowski- przewodniczący komisji, Alina Konefał-Pilip– zca przewodniczącego komisji, Magdalena Gil– sekretarz komisji, Alina Pukaluk – członek komisji, Danuta Drozdziel – członek komisji. § 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Ulhówek.  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     W Ó J T   G M I  N Y /-/ mgr Łukasz...